HomeHet Noordzee-kanaalPagina 7

JPEG (Deze pagina), 857.72 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

f `Ql
l ‘l
5
gegeven op hel genoemde rapport van de Commissie van 18 Januari
1865 door de keuze van ’t voorloopig Bestuur tot definitief Bestuur, ‘)
en het toetreden van allen die vroeger gemeend hadden in verzet
te moeten. komen ­- met uitzondering van den heer Pijnappel;
ten anderen:
omdat in het tweede gedeelte denkbeelden ontwikkeld worden,
die zelfs het aantrekkelijke van de nieuwheid missen -·­ eene her-
haling van de kreet: >>laat de Staat het werk vo1tooijen!" zonder
eenige toelichting op welke wijze Mr. Pünappeks wensch zou
moeten worden vervuld, indien men ten minste met eenig vertrou-
wen op een gunstig resultaat wil hopen; ­
eindelijk: ‘
, omdat, na den bekenden brief van de Ministers van Binnen- *li
landsche Zaken en van Financiën d. 10 Februari 1868 aan B. en VV. jl!
van Amsterdam, (Zie Bijlage A), waarbü verklaard wordt, dat de
Regering de overneming van het werk door den Staat thans niet
kan bevorderen, het geheele betoog van den heer Pij n ap pel weinig l
waarde heeft in den tegenwoordigen toestand. j
R Wat het laatste betreft zal voorzeker ieder het betreuren, dat de
heer Pünappel zijn gevoelen over bovengenoemden brief niet heeft [ j
‘ medegedeeld. Ik meen te mogen beweren dat hem de gelegenheid
( niet kan hebben ontbroken tot het uitspreken van zgn oordeel, al ,
j ware het in een naschrift. Bij de kennis toch, door hem aan den i
l dag gelegd van zoovele bescheiden, die eigentlrjk niet voor het
publiek bestemd, en hem in hoedanigheid als lid eener thans ont-
l bonden Commissie bekend waren, baart het verwondering, dat hij ll
den 20**°“ Februari 1868 ­­ toen züne brochure verscheen - geen
l kennis zou hebben gedragen van een brief, den 10"°" Februari be- f
te vorens gedagteekend en den 13d"` daaraanvolgende door de dag- ,
{ bladen gepubliceerd.
j Ik betreur dat verzuim te meer, omdat de Brochure verschenen ; ,
j is eenige dagen vóór de Gemeenteraad meergemelden brief van de ll
Ministers in behandeling zou nemen, en het, bij de kwistige wijze
ïideulieeren Heshuijsen, v. d. Honert en Jitta werden in de vergadering van g
13 Februari 1865 - nadat het bekende rapport der Commissie van 18 Januari
1865 was uitgebragt ­~ respectivelijk met 1211, 1221 en 1675 van de 2007 stem-
’ men benoemd tot directeuren. F‘
i

1
[Tl
ll
A W