HomeHet Noordzee-kanaalPagina 58

JPEG (Deze pagina), 937.74 KB

TIFF (Deze pagina), 8.08 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

·. "`ïllïïïgïeïqiT;ï·::2.;t;,;....;;,,, .;,_.; ,.,;.;;;;;;è,,,,,,,_,____ .._,g§,_,__,____,_,___ 1_ ,_,,___,,__,_.__,_,,_,T,_,_g___W?:wg_____w?'_qrxq_<_,__r`_______1T_r_`
2
_ xxtv
E Sints is voor de graving van dit Kanaal ruim 4400,000 teerling El grond opge-
gf ' rnimd, en gaat men daarmede voort.
De eenige vertraging, die er bestaan heeft, is die welke een gevolg was van de
ä onteigening, hoewel ook deze nog voor een groot deel is te niet gedaan, door de
i achtereenvolgens met de eigenaren gemaakte schikkingen.
i Maar dat er nu reeds op gewerkt wordt om den door de onteigening verloren
i . tijd in te halen, blijkt genoegzaam uit de omstandigheid dat er dit jaar ruim
anrle7·hal;" dlillioen is beschikbaar gesteld, welke som geheel wordt verwerkt, ter-
wijl de Raad van den Wate1·staat, die de uitvoering van het werk in 1858 voor-
V stelde, opgaf dat er in het algemeen niet meer dan ongeveer Een M1'llz`0c2zper·
jaar zou moeten worden verwerkt. Want de Raad begreep dat een werk als dit,
dat in zoo naauw verband staat met, en zoo grooten invloed heeft op bestaande
toestanden, niet met overhaasting moet worden uitgevoerd, omdat door zoodanigo
overhaasting alligt andere belangen ernstig zonden kunnen worden gekwetst.
Immers, zou het rijshout niet tot een ongehoorden prijs stijgen, tot groot nadeel
van de werken, die elders in ons land moeten worden uitgevoerd, dan was het l
noodig, dat er eenige maat werd gehouden bij de uitvoering der dammen in Zee,
V en wat zou het gevolg zijn, zoo men de beteugeling van het Scheur al te forsch ig
doorzette. Niet anders dan klagten van de geheele landstreek langs het Scheur
i gelegen, met inbegrip van Deülcmcl, waarvan de uitwatcring zou worden gestoord, `
door de verhooging van den waterspiegel boven het punt der beteugeling. ’
De handel verlangt spoedig van de vaart door den Hoek van Iïollanol gebruik je
te kunnen maken, en dit verlangen is op zich zelf niet onbillijk, vooral na de
ondervinding dezer dagen in het Voomsche Kanaal verkregen. Maar eene hoe-
veelheid van 700,000 teerling el grond, zoo als uit het onderhanden kanaal moet iê
worden gegraven en gebaggerd. is zoo maar niet in eens te verplaatsen, en aan
. de verruiming van dat Kanaal kan onmogelük worden begonnen voor dat dit
Kanaal zelf voltooid is.
Van het maken van eenen geheel nieuwen riviermond, zoo als hier, weet ik
nergens een voorbeeld, maar, daar waar men bestaande riviermdnden heeft verbe-
1 terd, zijn overal jaren voor de uitvoering noodig geweest.
? Dat was onder anderen het geval met den Donau, waar men 4 jaren heeft ge-
; werkt, eenvoudig om de diepte in den mond van 9 op 17 voet te brengen, ‘
(Mémoire sur les travaux d’a1n6lioration exëcutés aux bouches du Danube. Ga-
; latz. 1866.)
' De dammen hebben daar slechts Een Hfillioen Gulden gekost, en waren vrij wat ;
gemakkelijker in de uitvoering dan die aan den Hoek van Holland. Aan de Tyue
j le Newcastle heeft men 5 jaar gewerkt over eene verdieping van de bank met
1 3 voet (Verslag over de openbare werken in 1855 en 1856, bladz. 171.) .
Aan de Clyde bg) Glasgow is de Ingenieur Colbornc in 1770 begonnen, en ‘
echter had men er in 1833 nog slechts 3.90 el diepte.
i Sints is de diepte daar op 6 el gebragt (Verslag over de openbare werken in
» 1855 en 1855, bladz. 167.) Aan de Wear te Szuzclerlaml is men reeds in 1723 i
begonnen, en echter had men in 1837 bij hoog water nog slechts 5 à 6 el diepte 1
‘ (zie de werken van het Britsehe ,,Institution of civil Engineers" 184/Z). ‘
Aan de Seine is men na bijna 20 jaren werkens nog niet eens tot den rivier-
mond genaderd, en aan de Rhone hebben tot dusverre alle pogingen tot vcrbetering
A van den mond schipbreuk geleden op het gemis van eb en vloed. (Mémoire van
1
~