HomeHet Noordzee-kanaalPagina 57

JPEG (Deze pagina), 826.27 KB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

jj .
i
4
»
xxm l
ei
­ Bijlage I. ·

DELFT, den 25**** November 1867.
Waterweg van
Rotterdam naar Zee.
NO. sos.
Onderwerp.
Voortzetting van het Werk.
Bij Missive dd. 21 November ll. N". 234, (3 Afd.) geliefde Uwe Exeellentie müne
beschouwingen te vragen over de mij daarbij toegezondene en hiernevens weder-
keerende stukken, zijnde een tot Z. M. den Koning gerigt adres van Kooplieden
enz. te Rotterdam, en een brief der Kamer van Koophandel te Rotterdam, in welke
beide stukken wordt aangedrongen op spoed bü de uitvoering der We1·keu tot
verbetering van den Waterweg van Rotterdam naar Zee, terwijl in laatstbedoeld
stuk bovendien wordt te kennen gegeven, dat het twijfelachtig sehünt, of wel met
die kracht wordt doorgewerkt, die het belang van den Rotterdamsehen handel
I wenschelijk maakt.
Beide stukken zün, zooals uit den inhoud blijkt, een gevolg van een op het
` Kanaal door Voorne plaats gehad hebbend onheil, waar onlangs, door het zinken
i eener Brilc, de gemeenschap gedurende eenige dagen gestremd is geweest.
f Doch, ten einde de juistheid der ingebragte klagten te kunnen beoordeelen, zal
L het noodig zijn, in herinnering te brengen wat tot dusver aan de verbetering van
‘i`. den Rotterdamse/len Waterweg is verrigt.
LT De onteigening der voor die verbetering noodige gronden is in Augustus l866
tot stand gebragt. Voor dien tijd bezat de Staat, op het terrein waar de werken
worden gemaakt, geen den minsten eigendom, want ook het bezit der het naast aan
* Zee gelegen strook strand en duinen, die volgens sommigen aan het Rijk behoorde,
werd den Staat door het Nieuwland nog betwist.
Desniettemin is het gelukt vóór het tot stand komen der onteigening het grootste
deel der dammen in Zee te maken, en is, vóór dat de Staat nog eenig eigendom
op den Hoek van Holland bezat, voor een bedrag van bijna Drie liüllfoen Gulden
. aanbesteed en ook grootendeels uitgevoerd. Dit is gelukt door het telkens maken
van schikkingen met de eigenaren der gronden, waarover het ·vervoer moest plaats
hebben van het voor de uitvoering der werken noodige materiëel, en zoo het niet
was geschied, had eerst in het loopende jaar met de dammen in Zee een begin
kunnen worden gemaakt, terwijl thans, zoo als reeds gezegd is, het grootste deel
' dier dammen is afgewerkt.
Het moeijelükste gedeelte van het werk is dus tot stand gebragt, vóór dat nog ‘
j eenigelonteigening had plaats gehad. W
1 Inmiddels was ook, den 20¤*·¤¤ December 1865, het graven van een lxanaal door ·,
` den Hoe/c van Holland aanbesteed, doch, daar voor de uitvoering van dit Kanaal
` werkelijk bezit der gronden noodig was, kon er eerst in October l866 aan worden
f begonnen, toen de onteigening was geschied. 1
Aan G
k Zijne Excellentie den Heer Minister
van Binnenlandsehe Zaken.