HomeHet Noordzee-kanaalPagina 56

JPEG (Deze pagina), 819.21 KB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

rl
S
1 tl


xxn
onthoud in den aanvoer en aflevering der ladingen ten gevolge heeft gehad, maar
; ` zulke enorme lasten na zich gesleept hoeft, dat dit niet dan voor een enkelen keer
3 te doen is;
,,Dat bovendien verschillende schepen, met kostbare ladingen van levensmiddelen
j aan boord, gedurende dagen in het kanaal zijn moeten blijven liggen, zonder naar
j zee te kunnen komen, waardoor die ladingen gedeeltelijk bedorven zijn en de eige~
naars derzelven een enorm verlies zijn lijdende;
,,Dat het voor Uwe Majesteit wel geen betoog zal behoeven, dat een zoodanige `
toestand, die zich toch dagelijks met de meer en meer toenemende scheepvaart kan
herhalen, op den duur onhoudbaar is, en daarvoor te minder reden is, wanneer
de weg om dit te verhelpen en voor het vervolg onmogelijk te maken, voor de fl,
rma ngt, ij
,,Dat deze weg als van zelf is aangewezen, wanneer Uwe Majesteit slechts de
noodige orders gelieve te geven, om den nieuwen waterweg met allen mogelijken
spoed en kracht te doen afwerken;
«,Dat die afwerking naar het bescheiden oordeel van hen supplianten echter tot
heden toe veel te wenschen overlaat;
««Dat zij ook even bescheiden vermeenen, dat de schuld daarvan niet ligt aan
den ingenieur, met de leiding der werkzaamheden belast, evenmin als aan de ver- I
dere ambtenaren, daarbij geplaatst, maar dat het zeker is, dat ofschoon de benoodigde
onteigeningen een geruimen tijd vereischt hebben, die sedert zijn overwonnen, en U
echter niettemin daarna alweder een lange tijd is verloopen, en de thans meer dan l
ooit bewezenc ongenoegzaamheid van het Voornsche kanaal het volstrekt noodig i
maakt, dat alle mogelijke pogingen in het werk worden gesteld, om te trachten Q
den verloren tijd in te winnen, ten einde dc werkzaamheden met die kracht en ‘ll.
dien spoed worden voleindigd, die het waarachtig belang van den handel van Rot- `K
terdam en de verdere plaatsen aan de Maas volstrekt noodig maakt;
,«Redenen waarom zij supplianten zich met den diepsten eerbied tot Uwe Majes- `
teit zün wendende, met eerbiedig verzoek dat het Uwe Majesteit moge behagen, ‘
goedgunstig de noodige maatregelen te willen beramen en te doen nemen, opdat
de nieuwe waterweg met den meest mogelijken spoed worde voleindigd, waardoor
Uwe Majesteit eene groote weldaad aan den handel van Rotterdam en meerge­
melde plaatsen langs de Maas zult bewijzen.
Rotterdam, den 20 November 1867. j
't Welk doende" enz. ,
J Voorzien van 271 handteekeningen.
| Een dito rekest is aan Z. M. verzonden van Schiedam, voorzien van 146 hand-
j teekeningen, en een van Vlaardingen, mede voorzien van een aantal handteekeningen.
` E;
ti
1 V
l

4
li
¤ ‘
{ il!

xp _ g