HomeHet Noordzee-kanaalPagina 55

JPEG (Deze pagina), 799.37 KB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

` xxx
aannemelijk, maar tevens wensehelük voorkomt, en door wier tot stan/l kom aalle
partijen zouden zijn gebaat.
De Directie :
(get.) Jirra, President.
­ »« P. H. nauw, Ady`,·SecreáarzLv.
Bijlage H.
(Adres van belangstellenden Handel en Scheepvaart te Rottm~cZam)_
j »,Geven met den diepsten eerbied te kennen de ondergeteekenden; allen koop~
V, lieden, reeders, kargadoors, expediteurs, cominissionnairs en verdere belanghebbenden
bij den Rotterdamsehen handel;
j ,,Dat door de gocdgunstige beschikking van Uwe Majesteit al sedert eenige jaren
’ een plan is ontworpen en tot begin van uitvoering gekomen, om een beteren water-
ig weg van Rotterdam en de verdere handelstedcn, langs de Maas gelegen, in en uit
zee daar te stellen;
jj jljat zij supplianten met dankbaarheid daarin weder een bewijs te meer erkennen '
van de goede vooruitziende zorg van Uwe Majesteit;
,j ,,Dat wanneer toch de volstrekte noodzakelijkheid van een zoodanigen verbeterden
waterweg al sedert lang gebiedend werd gevorderd, de ondervinding van de laatste [
ij dagen ten duidelijkste en onwedersprekelijk heeft aangetoond, dat die voor den
handel van de steden aan de Maas onmisbaar is, en er zelfs geen dag gedraaid mag
worden met dien geheel gereed te maken, zoodat er werkelijk door de scheepvaart
j gebruik van zal kunnen worden gemaakt;
j ,,Dat toch, nadat eerst de gewone halfjaarlijksehe verwisscling van de sluisdenren
i in het kanaal van Voorne had plaats gehad, waardoor de scheepvaart op Rotterdam
en de verdere handelsplaaxsen langs de Maas al sedert eenige dagen zeer belemmerd
i was geweest en veel oponthoud had ondervonden, onmiddellijk daarna een Engelseh
i brikschip in hetzelve kanaal, door eene plaats gehad hebbende aanvaring, midden
in het vaarwater is gezonken, waardoor alle scheepvaart door hetzelve voor een
geruimen tijd, ja van meer dan acht dagen, is gestremd geworden en daardoor de
t handel van en op de verschillende gemelde havens bijna geheel had opgehouden,
I omdat er geene schepen van eenigen diepgang konden aankomen ot vertrekken,
uithoofde men, het Zeegat van de Goedereede binnenkomende, toch niet naar de
i Maassteden komen konde, en de andere zeegaten geen diepgang genoeg aanbieden,
l om een schip van slechts eenigen diepgang het in- of uitkomen toe te laten;
{ ”Dat wel is waar enkele binnenkomende stoomschepen van minder diepgang de
` reis tot aan Dordrecht hebben kunnen voortzetten, doch ook aldaar, door mindere '
j diepte van het water, de reis hebben moeten staken en hunne ladingen met ligters
j naar Rotterdam hebben moeten doen vervoeren; hetwelk niet alleen een groot op-
`
I
i