HomeHet Noordzee-kanaalPagina 54

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

4 . ""'.Z'lïï,ïïïlTe1Z.`I»"ïv‘*::·@`.;..­;.· ....-4*. ’ ’ 1-.;;.: ;;:.,~.;.a,,., ..._; ...`. --- .,...>` ..,...,.a....--..`.,.` ..,,.. .i en r.`. m.____ m-._,,.,m., .. Tmvwn
Z
l xx
en de financiële bezwaren, die zich op onze baan kunnen voordoen, opheffen of
+ , voorkomen zal.
Aan het beantwoorden van die regtmatige vraag willen wij ons geenszins ont­
trekken, te minder daar het antwoord zeer gemakkelijk is.
‘ De iinanciële bezwaren zijn tweeërlei. In de eerste plaats dient vermeld te wor-
” l den de belangrijke dépreciatie der aandeelen in ons maatschappelijk kapitaal. Het E
is bekend, dat het geheele werk is aangenomen voor eene som van 27 millioen
gulden, waaronder 10 millioen in Aandeelen, weshalve deze een onzer betaalmid-
delen uitmaken; en nu kan het geen verwondering baren, dat de belangrijke terug-
gang van den koers van dit betaalmiddel zorg baart aan onze Directie, en bij de
aandeelhouders en het publiek zeker wantrouwen in het welslagen van de onder-
neming opwekt, dat, verhoogd door de vertraging der sluiswerken bü gemis van eene
beslissing dienaangaande, op nieuw den overdreven teruggang bevordert.
Wanneer evenwel de Maatschappij in de gelegenheid zal zijn om gedurende zes
jaren telken jare ongeveer acht en een halve tonne gouds tot inkoop van eigen
kapitaal te besteden; wanneer zij bovendien de amortisatie van datzelfde kapitaal
uit het half procent, haar jaarlijks door den Staat verstrekt boven de 4 procent,
welke zij voor rente aan de Aandeelhouders uitkeert, dadelijk moet aanvangen, en {
misschien binnen weinig jaren na inkoop van ongeveer de helft van het kapiiaal
datzelfde habfprocent over 15 millioen gulden kan aanwenden tot amortisatie van de
in omloop gebleven 7*/,, millioen gulden, en alzoo daarover één proceni en tel/een
jnre meer en meer amortiseren kan, dan lüdt het geen redelijken twijfel, of de Aan- ’
deelen worden eene zeer veilige en voordeelige geldbelegging, en moeten- spoedig
een voldoenden, ja hoogen koers bereiken; het betaalmiddel der Maatschappij moet
reële waarde erlangen, en de voltooijing van het werk zal in dit opzigt onder alle
omstandigheden verzekerd zijn. F;
Een ander financieel bezwaar sproot voort uit tal van onvoorziene omstandig-
heden en uitgaven, welke zich, gelük bij iedere onderneming van dezen aard, ook
bij de onze opdeden. of waarop nog voor het vervolg moet worden gerekend, en ii
die, gevoegd bij den bouw van twee schutsluizen boven de bij de Coneessie voor- l
V geschreven en door ons als onderdeel van het geheele werk aanbestcde ééne schut·
sluis aan den Paardenhoek, dc voorziening in een vermoedelijk te kort gebieden. j
Wij achten ons gelukkig ook het middel te kunnen aanwijzen tot opheffing van
dat bezwaar. ­­ Het is gelegen in de concessiewijzigingen, welke de Ministers van
Binnenlandsche Zaken en van Financiën hebben goedgekeurd behoudens bekrachti­ ‘
ging bij de Vet, voor kel geval dat door de medewerking van kel Staclsbestuur de F
_ _jïnan<·iê’ele lzinclerpalen, die het tot stand komen van de onderneming in den weg staan,
{ kunnen worden opgeheven. Ten gevolge dier wijzigingen toch en den vervroegden
° ingang van de 50­_jarige renteguarantie zal eene som van ruim twee en een half
l millioen gulden op de in Art. E27 der Concessie omschreven drie millioen gulden j
oversehieten, en door den Staat aan de Maatschappij worden uitgekeerd. -- Er be· I
‘ hoeft dan voor gemis van de middelen tot voltooijing van de onderneming met al
hare bijbehoorende werken en tot bestrüding van alle buitengewone en onvoorziene i
j onkosten geene vrees meer te bestaan, en de toekomst der Maatschappij mag naar
i mensehelijke berekening volkomen verzekerd geacht worden. I
Het is op grond van een en ander, dat wij aan het Bestuur der hoofdstad, die K
bij het welslagen van onze onderneming een zoo onschatbaar belang heeft, met ver-
{ trouwen het voorstel van eene regeling onderwerpen, welke ons voor haar niet slechts j
V `
`
I
s A i M