HomeHet Noordzee-kanaalPagina 52

JPEG (Deze pagina), 971.24 KB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

. /F`__`T­_"T""ZT;T?_ _ *; E _4_;_,r......,, Y Y .»­.~.‘Z..;..=­«,.­... .­l M`. ·Y ­ - ~­ · -~·-Y »· ·-···- --« -»-· -- ~--~­
2 l '
xvux
tegen uitkeering van f 2,000,000 in geld of Stedelijke 4 % Schuldbrieven à parï
_ en een jaarlijksch bedrag, gelijkstaande met de kosten van onderhoud van Ka-
i naal en Haven tot een maximum van f 200,000. En indien dit voo1·stel met
kleine meerderheid werd verworpen, meenen wij toch de reden hiervan eerder
T te moeten zoeken in de toenmalige omstandigheden of den staat van wording,
waarin destijds nog de Maatschappü verkeerde, of in twijfel aan de technische
« uitvoerbaarheid der onderneming, dan in gemis van de overtuiging bij den Raad
van de wenschelijkheid der overname op zich zelve. Deze wenschelijkheid zal
dan ook --­ vertrouwen wi_j - nu nog niet betwist worden, en de twijfel aan
ernstige opvatting van het werk en aan de technische uitvoerbaarheid mag thans
geweken geacht worden, nadat dit werk niet alleen met kracht opgevat, maar,
in weerwil van de ongunstigste omstandigheden, gedurende twee en een half jaar
met volharding en goed gevolg voortgezet is. Wij kunnen derhalve ook onze
tegenwoordige beschouwingen bepalen tot het middel, waardoor, of den weg, waar-
langs wij het doel bereikbaar achten.
Ons voorstel dan is, dat de Stad Amsterdam tegen afstand van de tollen betale
f6,000,000 in eens zoodra de Haven en het Kanaal zullen zijn opengesteld, en
bovendien jaarlijks f40,000.
Indien de verwachtingen, welke men op den aanleg van een korten en goeden F
waterweg tusschen Amsterdam en de zee steeds gebouwd heeft, ook maar ten
deele zich verwezenlijken, mag gewis de berekening niet overdreven heeten, dat
binnen een betrekkelijk kort tijdsbestek de jaarlijksche uitkeering van f' 4,0,000,
plus de rente van de in eens betaalde som ad,/` 6,000,000, door de opbrengst der
tollen zullen worden gedekt; doch, wanneer men daarbij voor oogen houdt het
publiek-regtelijk belang der Gemeente om de beschikking te hebben over de tollen,
en op de indirecte voordeelen, welke voor haar uit den verhoogden bloei van j
handel en scheepvaart voortvloeijen moeten, dan kan ­- gelooven wij - de prijs,
tegen welken de afstand geschieden zou. niet bovenmatig schijnen. ])ie prijs moge à
hooger zijn dan de som, welke ten jare 1863 het Gemeentebestuur voor den af- ,
stand van de tollen besteden wilde, en door den lageren koers der Stedelijke 1;
Schuldbrieven voor de Gemeente iets bezwarender zijn, dan de prijs, opgenomen
in het voorstel der Commissie van vijf Raadsleden in 1864, de Gemeente zal nu
tevens het verlangen naar meer dan ééne Schutsluis voldaan zien, en de Maatschappij
. zal, hoewel niet meer ontvangende, tot hoogere uitgaven verpligt wezen. Strekte
dus het voorstel van 186t om de oprigting der Maatschappij en de uitvoering van l
het werk mogelijk te maken, het tegenwoordig voorstel geeft de zekerheid, voor
zoo verre die redelijkerwijze verlangd kan worden, dat het werk tot stand komen
zal en dat het op doelmatige wijze zal zijn ingerigt.
Met opzigt tot het tweede onderdeel van ons voorstel, of het verlangd voorschot
van zes millioen gulden nominaal in Stedelüke Schuldbrieven, moeten wij eenigzins
uitvoeriger zijn.
~ Het spreekt van zelf, dat dit voorschot -­­ vindt de boven behandelde afstand
van de tollen aan de Gemeente plaats - geen bezwaar hoegenaamd opleveren kan.
i Integendeel, het zou dit voordeel aanbrengen, dat de schuld, welke de stad tot
betaling van den koopprijs creëren moet, niet op eens, maar geleidelijk in zes jaren
en dien ten gevolge op minder bezwarende voorwaarden kan worden gemaakt,
doordien de koopprüs, welke eerst na openstelling van het Kanaal vervalt, alsdan
met het in zes jaren verstrekte voorschot verrekend wordt.
i
il
1 <'
v .