HomeHet Noordzee-kanaalPagina 50

JPEG (Deze pagina), 960.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

’ xvr 1
Zelve overtuigd van dat belang en die behoefte, doch uithoofde van de beperkte
financiële hulpmiddelen onzer Maatschappij niet bij magte onder de tegenwoordige _
omstandigheden den bouw van meer dan de ééne schutsluis, welke de concessie j
V voorschrijft, te bekostigen, hebben wij in de eerste plaats aan de regering con- gj
` cessiewüzigingen voorgesteld, welke ons tot die bekostiging zouden in staat stellen. ii
l Tevens hebben wij gemeend eene poging te moeten doen om bij deze conces- 1
r siewijzigingen ook de financiële belangen onzer Maatschappü in het algemeen op
hechteren voet te brengen, en hiertoe aan de regering een uitvoerig voorstel ge- f
daan, dat u zal worden medegedeeld, en waarvan de hoofdpunten zijn:
a. dat de 50­jarige rentegarantic, bedoeld bij Art. 28 der concessie, in plaats
` van na openstelling van kanaal en haven, aanvange of gerekend worde aan-
gevangen te zijn met den lsten Januarij of den lsten Julij 1867;
b. dat hetgeen dientengevolge op de bij Art. 27 voor rentebetaling gedurende
den aanleg van de werken bestemde f 3,000,000 met 10. Januarij of l°.
Julij 1867 zou oversehieten, voor een klein gedeelte na voltooijing van de
sluizen aan den Paardenhoek en overigens na openstelling van kanaal en
haven aan de Maatschappij zou worden uitgekeerd;
­ c. dat de Maatschappij in den afsluitdijk aan den Paardenhoek zou maken drie
ruime schutsluizen;
d. dat voor de openstelling van kanaal en haven alsmede voor de oplevering
van de voornaamste kunstwerken tüdsbepalingen zouden worden vastgesteld,
welke tot nog toe in de concessie niet opgenomen waren.
Door deze wijzigingen, welke na langdurige onderhandelingen de goedkeuring
der regering, onder voorbehoud van bekrachtiging bij de wet, verworven hebben, ï
zal niet alleen aan het regtmatig verlangen van alle belanghebbenden bij de
scheepvaart, met opzigt tot de schutsluizen, zün voldaan, maar zullen aan de i
Maatschappij tegen opoffering van eenige der laatste jaren van de rentegarantie r
in ruimte de middelen zijn verschaft zoo tot onafgebroken betaling van de rente
harer aandeelen als tot voltooijing van het werk, terwijl bovendien door het be-
palen van termijnen voor de openstelling van kanaal en haven en voor de opleve-
ring van sommige onderdeelen der onderneming, ook aan de regering een waarborg
te meer voor het werkelijk en spoedig tot stand komen van de werken gele-
geleverd zal zijn.
Toen wij in de maand December 1866 aan de regering ons voorstel van con-
cessiewijzigingen inzonden, hielden wü ons ­- en wij gelooven nog teregt jl
overtuigd, dat de verbetering der uitzigten van onze Maatschappij hare aandeelen,
welker koers toen nog geenszins in dezelfde mate als thans teruggeloopen was, niet
alleen regelmatiglijk verhandelbaar maken zou, maar dit papieren betaalmiddel tot j
zoo voldoende courante waarde zou brengen, dat de uitvoerbaarheid van het werk,
ook uit het linanciëel oogpunt beschouwd, niet langer te betwijfelen viel.
De Hooge Regering nogtans heeft dien twijfel geopperd, en de verdere koers-
il verlaging onzer aandeelen, mede tengevolge van het wantrouwen, door de vertray i
, ging van den sluizenbouw opgewekt, heeft ons zelve doen omzien naar een middel
om die onverdiende depreciatie op zekere wijze en geheel te herstellen. ­­- Toen li
nu in de maand Julij l.l. door de regering als voorwaarde van hare toetreding
tot ons voorstel van concessiewijzigingen werd verlangd het ,,bewijs, -~ blijkende
uit eene verbindtenis van volkomen solide zijde, om het papieren betaalmiddel der
Maatschappij tot een voldoend bedrag, naarmate de vorderingen van het werk, te
l
A El
E
l
l