HomeHet Noordzee-kanaalPagina 5

JPEG (Deze pagina), 710.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.83 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

’ `·l
j El
(
I
I 1
1
l
Calomuies, coiitresens, falsificaticns des idées et des
actes, raiseunements triompharits sur des clioscs que è
l’adversa.ire n`a pas dites, cris de virtoirc sur des erreurs i
qu`il n’e pas commises, rien ne paraït déloyal.
...................... j
iT’ai assek de i`r0ideurip<iur· yiavbiriéte sexisihle. I
Rénan. Les apötres.
il
ij Men zal zich ongetwnfeld een boekje herinneren, uitmuntend i[
door stijl, geschreven door den advokaat Mr. M. J. naja pel,
onder den titel: Het Kanaal en de Kanaal­Maatechappij. ;=l
Een woord aan de aandeelhouders en aan Nederland.
In dat boekje worden verschillende nieuwe stellingen verkondigd.
Daaronder is er ééne, welke boven de andere uitmunt in oor- i
spronkelijkheid : j
>De verbindtenis tot nakoming van eenmaal op zich genomen
verpligtingen is nietig, indien men niet in regten vervolgd wordt." 7 ,
Die wijze van redeneering volgende, zou het geheel in den geest j
r van den geachten schrijver zijn bij eene latere gelegenheid evenlo­ i
gisch te zeggen: jr i
>>Mijne woorden zün niet wederlegd, dus zijn ze niet voor weder- li
legging vatbaar." L
· En het is niet onwaarschijnlijk, lettende op het zoo vaak mis- i
bruikte spreekwoord: »die zwügt, stemt toe", dat sommigen geneigd ; I
zouden zijn eenige waarde aan die uitspraak te hechten. ,
Ik deelde dan ook in het gevoelen van vele voorstanders van
de zaak, welke het hier geldt, dat het hoogst wenschelijk ware ,
eene beantwoording van gemelde brochure in ’t licht te geven. i
Hoewel door velen aangezocht om mg met die taak te belasten.
meende ik beter te doen af te wachten of een van de vele belang- _
stellenden, die onder den eersten indruk, door de brochure te weeg
I
ra
' L
l <‘
A/»w
d