HomeHet Noordzee-kanaalPagina 49

JPEG (Deze pagina), 677.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.91 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

jl
J
lt
ii l
'j XV
F X
volgorde der uitvoering betreft, met de mededeeling dat binnen zeer korten tijd
aan de havenwerken zal worden begonnen.
E Ook dit wordt met levendige teekenen van belangstelling door de groote meer-
derheid aangehoord.
Ook de Heer van den Honert zegt iets in het midden te moeten brengen na
g hetgeen door den Heer Pijnappel is gezegd.
Q Hij doet uitkomen dat de voorstelling van hetgeen in Januarij laatstleden tus-
schen de leden van het voorloopig Bestuur en de Commissie van onderzoek is
voorgevallen, niet juist is geweest, zoodat hij hetgeen daarvan door den Heer Pijn-
appel is gezegd, bepaaldelijk tegenspreekt.
Ook het gesprokene van deu Heer van den Honert wordt met teekenen van
bijval bejegend.
-­-­­-­- i
ä Bijlage F.
AMSTERDAMSCHE KANAAL-MAATSCHAPPIJ.
r Aan Heeren Aandeelhouders wordt berigt, dat het Aannemings-contract voor de l
uitvoerin , zoo van de Haven aan de Noordzee als van het Kanaal en de verdere
j g`
werken h in het Y en Pampus, is ovmaomnnnosrz op de Heeren Henry Lee en
_ Henry Lee Jr., te London, en dat in het thans met die Heeren gesloten Contract
zoodanige wiizzïqingen zijn opgenomen, als geschikt zijn geacht om aan de vroeger
jg geopperde bezwaren te gemoet te komen. ,
Amsterdam, 4 April 1865.
* l
Namens Commissarissen: Het Bestuur: i
jl et. C. F. Quran, et. HESHUIJZEN, g
G 5/
Voorzitter. Vice- Pres.
(,,) J. van Enenmv, (zj) P. H. Bnuvn,
E Vice- Voorzitter. LO · Secretaris. p
Bijlage G.
. a
Arm den Gemeenteraad van Amsterdam. ·
AMsrr1mJAM, 24 September 1867. jl
Reeds in de lente van het jaar 1866 werd in een onderhoud. tusschen den I
heer Burgemeester, den Reterendaris Boogaard van het Ministerie van Binnen-- j
j landsche Zaken, en den President onzer Maatschappij, het plan van één schut-
l sluis in den afsluitdijk bij den Paardenhoek besproken en het belang van of de E
behoefte aan meer schutsluizen betoogd. `
il ‘
l
Qa
ll ‘
j , .