HomeHet Noordzee-kanaalPagina 46

JPEG (Deze pagina), 836.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

4 l i
i v
i XII
H vergadering, en derhalve niet stemmen mag, en dat dus ook hier de meerderheid
niet het regt boven de minderheid heeft. Wat de zamenstelling der commissie
i betreft, acht hü het noodig verschillende elementen daarin te hebben, en op dien
‘ grond beschouwt hij het aanbevelenswaard de heeren van Hoëvell en Hartsen
beiden als benoemd aan te merken. (Bravo! .Bmz10.’)
De heer Corver Hooft protesteert krachtig tegen deze wüze van handelen, en
de heer Ilartsen verklaart thans stellig zijne benoeming niet aan te nemen.
Een deelhcbber stelt voor, aan de vier benoemde leden het regt toe te kennen
zich een vijfde lid te assumeren, en nadat het aan den Voorzitter met moeite ge-
« lukt is aan de onstuimigheid en het geraas voor een oogenblik een einde te
maken, vat de heer Rahusen het woord op, om te doen uitkomen dat deze ,,bij·
eenkomst van inschri_jvers" niet is eene ,,algemeene vergadering van aandeelhouders",
en derhalve de bevoegdheid niet heeft zulk eene commissie te benoemen. Het is
genoeg dat de wensch naar die benoeming is geuit, de directie zelve kieze de leden.
Door haar zijn vgf leden voorgedragen; deze bijeenkomst heeft geene goed- of
afkeuring uit te spreken. (Bravo! ómvof neen .’ neen.')
, De Voorzitter vraagt of de deelhebbers morgen ten kantore van de Maatschappij
j stembrief jes ter benoeming eener commissie willen inleveren, doch de vergadering
. 1 verklaart zich hiertegen. &
{ De heer J. Goldsmith stelt thans bepaald voor de vier heeren Pünappel, van i
. Hoëvell, Brems en van Eeghen als benoemd te beschouwen, en hun de bevoegd-
i heid te geven zich een vijfde lid toe te voegen. Hij verklaart niet te begrüpen i
', welk bezwaar daartegen kan aangevoerd worden.
Het voorstel van den heer Goldsmith wordt bij acclamatie aangenomen.
De heer Mr. W. K. van der Breggen zegt dat het hem niet verwondert, deze bi_jeen~
komst in een poolschen rijksdag ontaard te zien; een natuurlijk gevolg wanneer
men zich op een onwettig terrein beweegt. Hij beaamt ten volle wat door den
heer Rahusen is in het midden gebragt, en is van oordeel dat de directie naar
goedvinden met de commissie kan handelen.
De Voorzitter is, naar aanleiding van het gevoelen der meeste sprekers, van
oordeel, dat de benoeming der vjjf leden moet gehandhaafd worden, en sluit de
vergadering.
Bijlage G. ¥
E X T R A C T. i
(Ingezonden stuk door den Heer Mr. M. J. Pijnappel). fp
Diep doordrongen van het gewigt van de aanstaande verkiezing van Bestuur-
i deren der Amsterdamsche Kanaal-Maatschappü, wensoh ook ik het stilzwijgen
daarover niet te bewaren, en zulks te minder daar het rapport der Commissie, be­
noemd in de bijeenkomst van 18 Januarij ll., door velen verkeerd schijnt te worden
opgevat. Waar de Commissie het niet als hare taak beschouwde een oordeel uit
te spreken, heeft men goedkeuring of vergoelijking verondersteld, en waar alleen
I