HomeHet Noordzee-kanaalPagina 40

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.94 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

, vi
schrijving op het Grootboek; altoos wordt deze wettelijke bepaling opgevolgd.
Daarbij komt dat hier slechts een personele borg bestaat. Let spr. op den vorigen
aannemer die technisch wel waarborgen aanbood, toen het bij de directie bekend
was dat hij op financieel terrein geen waarborgen opleverde; let hij op den nieuwen
aannemer, bij wien èn technische en financiële waarborgen gemist worden; neemt
hij voorts in aanmerking dat de eenige waarborg gegeven wordt door twee Engel-
sehen, die geen vaste goederen in Nederland en geen inschrijving op het Neder-
landsche Grootboek bezitten, en bovendien dat de borgtogt loopt over een betrekkelijk
zeer gering bedrag, dan vindt hij reden zich te beklagen over de behandeling, die
het Amsterdamsche publiek heeft ondervonden van eenige leden van het tegen-
woordig bestuur der Maatschappij. (Luide teelcenen van a_f'/ceurzhg.)
De heer Jhr. C. Hartsen betuigt zijnen dank aan het bestuur voor het beleggen
van deze bijeenkomst, doch verklaart in vele opzigten te beamen hetgeen door den
heer Corver Hooft is gezegd. Vele vragen zijn nog onopgelost; zal de zaak voo,.
de aandeelhouders in een zuiver licht komen, dan mag en moet men veel meer
eischen dan de mededeelingen die nu gedaan zijn, dan moet meer gevraagd en
beantwoord worden dan in deze talrijke vergadering geschieden kan. Op grond
hiervan wenscht hij, in verband met hetgeen door den vorigen spreker is aange-
voerd, terug te komen op het voorstel der directie tot benoeming eener commissie
uit de insehrüvers. Het benoemen van zulk een commissie acht hij zeer wensche-
lijk. maar zij moet bestaan uit onbevangen personen, personen die tot nu in deze
zaak niet waren betrokken, en het mandaat der commissie moet zün: inzage te
nemen van alles waaruit haar de ware toestand der onderneming ten duidelükste
kan blijken; een schriftelijk rapport uit te brengen, welk rapport moet worden ge-
drukt en aan de deelhebbers uitgereikt, en wel ten spoedigste, in allen geval vóór
13 Februarij, dag der algemeene vergadering; voorts behoort, in afwachting van l
dit rapport, de termijn van storting verlengd te worden. Van een en ander maakt
hij een bepaald voorstel.
De heer Mr. Aug. Philips, consulent der Maatschappij, zal eenige der geopperde
vragen beantwoorden. Hij zal zich niet begeven op het terrein van persoonlijk
onderzoek der soliditeit van den tegenwoordigen aannemer; de geldelijke soliditeit
van personen is nimmer een waarborg voor een werk van 27 millioen. Hier
noch elders zijn lieden te vinden, die, wat hun vermogen betreft, genoegzame
zekerheid opleveren om hen als borgen voor zulk een kapitaal aan te nemen. [_
De hoofdzaak is dat het werk in zich zelf genoeg levenskracht hebbe om te kun-
nen voortgezet worden, zij het ook door andere aannemers als de eersten in gebreke
blijven. Van de onderwerpelijke zaak - spr. beroept zich op de getuigenis van
een zeer bevoegd man - mag dit verondersteld worden. Hij geeft toe, dat op
den heer Brandeis niet van toepassing zijn de kwalificatiën, die op de heeren
Mac Cormick & Son van toepassing waren; doch doet opmerken dat het contract
met die eerste aannemers verbroken is, niet omdat zij insolvent zijn, maar omdat
zij door omstandigheden op het oogenblik niet in de mogelijkheid verkeerden
borgtogt te stellen. Wat moest de directie doen? De tijd was dringend; spoedig
handelen was onvermijdelijk. De heer Brandeis trad op als aannemer, de man
<lie bereids in het eerste contract was genoemd, en aan wien het financiëel beleid
was toevertrouwd; en tevens traden op twee personen als borgen; zij deden dit
alleen om te worden aannemers der haven- en zeewerken, en het bestuur ver-
trouwt dat zij ze zullen aannemen. - Op de vraag of de aannemer 10 pCt. op
, i