HomeHet Noordzee-kanaalPagina 38

JPEG (Deze pagina), 940.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

. IV
inhoud, vooraf door onderscheidene onzer stadgenooten onderzocht, openlijk is
medegedeeld op de bijeenkomst in Ewzscati, 2i November jl. - Zóó vast stond
het, dat de aannemers niet tot storting in geld zouden verpligt zijn, dat juist daar-
door werd opgeheven de geuite vrees alsof zij reeds dadelijk een overwegend stem-
regt zouden verkrügen.
,,Iedereen, - de inschrijvers en het publiek rekenden cr dus op, dat op de 10
millioen niet in geld zou gestort worden. Dat was een der grondslagen van de
inrigting. En niemand deed vóór de inschrijving de meening kennen dat die inrig-
ting onwettig of in den vorm gebrekkig was.
,,Maar sedert is beweerd, dat die vorm ondeugdzaam is, en ook de regering heeft
er op aangedrongen dat over de 10 millioen storting moest geschieden.
,,Gebonden door de bepalingen van het prospectus en het aannemingscontract,
mag de directie echter de beschikking over de in betaling te geven aandeelen niet
verliezen; de storting, zoo zij gedaan moet worden, mag geene verandering brengen
in de betrekking tusschen de Maatschappij en den aannemer.
,,De directie meent dat er middelen te vinden zijn, om beide eischen te ver-
eenigen en aan de vordering der regering., te voldoen, zonder de belangen der Maat-
schappij te schaden of in de betrekking tot den aannemer nadeelige wijziging te
brengen. E
,,Zij zal trachten daarin te slagen met al den spoed, die noodig is om niet eene i
der onmisbare voorwaarden dezer zaak, de subsidie ad drie millioen door Amster-
dam verleend, te zien verloren gaan.
//Ook deze moeijelükheid hopen wij te overwinnen, zoo ons uwe veelzijdige
medewerking ook verder niet ontbreekt. Die medewerking is ons op nieuw geble-
ken door de bereidvaardigheid, waarmede in het algemeen de storting is geschied;
reeds eene som van circa 340,000 gulden is gestort, en wij voeden het vertrouwen
dat ook zij, die nog niet hebben gestort, die storting niet zullen nalaten, overtuigd
dat ons aller verpligtingen gelyk zijn, dat wü allen dezelfde kansen moeten loopen.
Voor het overige herhaalt de directie gaarne de verzekering, dat zij over de ge-
storte gelden niet zal beschikken, noch tot betaling der concessie­gelden, noch. tot
dekking van eenige door haar of anderen reeds gemaakte kosten, vóórdat een
bestuur, door u zelven gekozen, daarover kunne beslissen, en ook dan wenschen
de tegenwoordige leden der directie zelfs den schün te ontgaan, alsof zij zich op
die beslissing invloed wilden verzekeren. Zij zullen hunne grootste voldoening
smaken en er zich mede geluk wenschen, als zij er in zullen geslaagd zgn deze
zaak voor onze stad en ons land te hebben behouden. Dit ik en was het eenig
doel van al hun streven, voor hen is er geen andc1·, geen persoonlük belang. En
thans reeds verklaren zij zich bereid, op uwe eerste algemeene vergadering hunne
betrekkingen ter uwer beschikking te stellen, opdat gij geheel vrü moogt zijn in
de keuze van een bestuur.
,,Maar inmiddels - de directie herhaalt het -­ heeft zij behoefte aan uwen zede-
lijken steun, zoo als die geboren wordt uit een gemeenschappelijk overleg. Zoo-
danig overleg is in bijzonderheden niet wel mogelijk in eene talrüke vergadering
als deze. De directie geeft u daarom in overweging en verzoekt u uit de inschrij-
vers eene commissie te benoemen, aan welke zü alle bijzonderheden kunne doen
kennen, en met wie zij zich kunne beraden over de verdere stappen om deze zaak
tot die gelukkige uitkomst te voeren, door allen gelijkelijk begeerd."
De Voorzitter deelt mede dat de prcsentielijst door 504 deelnemers is geteekend,