HomeHet Noordzee-kanaalPagina 37

JPEG (Deze pagina), 921.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.92 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

in
l het openbaar hebben berigt), na kwüting van alle schulden, een vermogen van
l ruim £ 100,000 zou overig zijn. Eene verklaring, ons deswege door de zaakgc­
‘ lastigden dier commissarissen gegeven, stelt dit feit buiten twijfel. ­­ Voegt men
K hier nu bü dat alle groote werken regelmatig zijn of worden voortgezet, zou er
l voor ons geene reden hebben bestaan om niet het aannemingscontract met die
firma in stand te houden, zoo de vereischte borgtogt slechts werd gesteld. Doch
dit laatste was door de ongezindheid van commissarissen, om daartoe mede te
werken, niet te bereiken.
,,In dien toestand raadpleegden wij den heer Hawkshaw, als ingenieur der
Maatschappij in het prospectus genoemd, een man van zoo europesche vermaard-
heid en van zoo groot gezag waar het de uitvoering van groote werken betreft,
dat wij zeker geen veiliger gids konden verlangen. Met de geheele zaak bekend,
droeg de heer Hawkshaw ook kennis van het aannemingscontraet en had hij de
kosten van uitvoering nagegaan.
_ ,,In overleg met dien heer namen wij het aanbod aan van den heerJos. Brandeis,
R om, in plaats der oorspronkelijke aannemers, het contract over te nemen en zich
als aannemer tot de uitvoering te verbinden. Ofschoon het oorspronkelijke contract
niet ten zijnen name luidde, was hü toch reeds in die overeenkomst aangewezen
g als de persoon, door en jegens wien, als ünanciëel agent der aannemers, alle ver-
I bindtenissen daarin vermeld moesten vervuld worden.
;, ,,Gelijktijdig met de overdragt van de aanneming op den heer Brandeis, zijn ‘
door dezen de vereischte borgen gesteld, omtrent wier deugdzaamheid wij ons j
l vooraf hadden vergewist; het zijn de heeren Henry Lee en Henry Lee Jr. r
f /«Omtrent deze heeren zijn de meest voldoende schriftelijke bescheiden, ook van
ï den nederlandschen consul-generaal te Londen, in ons bezit.
j ,,Niet slechts hunne geldelijke gegoedheid en hulpmiddelen, maar ook hunne
l technische ervaring maakten hunnen borgtogt dubbel wenschelijk. Deze heeren
j toch bouwen het grootsche havenhoofd te Dover; de vestingwerken in zee te )
Plymouth, de haven te Chattam zün door hen tot stand gebragt. Die heeren ver- “
l klaarden zich bereid het maken van de zee- en havenwerken op zich te nemen, D
I zoo eene persoonlijke opneming geene, hun onbekende, plaatselijke bezwaren aan j
j het licht bragt. l
l ,,Sedert dien tüd, müne heeren! is die persoonlijke opneming gedaan, zoowel .
door den heer Lee als door den heer Hawkshaw, en het strekt ons tot genoegen
te kunnen mededeelen, dat door hen geenerlei bezwaar tegen het beraamde werk
is ontdekt. Integendeel - en hierin ligt naar ons inzien grooter waarborg dan
ooit in persoonlgjlcen waarborg is te vinden - de heer Hawkshaw magtigde ons, jl
als zijn gevoelen te verklaren, dat aan het welslagen, op technische gronden, niet l
j is te twijfelen, en verzekerde ons, dat met de beschikbare middelen de zaak in
l zich zelve voldoende levenskracht bezit.
[ rllet tweede punt geldt de storting op de 10 millioen aandeelen. ,
tllet is aan niemand onbekend, dat er nimmer bedoeld is eene storting in geld
f te vorderen, over de 10 millioen aandeelen welke tot betaling der werken bestemd
l zün. -­ In het prospektus van inschrijving is het ondubbelzinnig gezegd, dat de F,
aannemers die aandeelen zullen nemen in betalz`n_q. Dit sluit alle denkbeeld van l
storting in geld uit, want het is onmogelijk van dezelfde aandeelen de waarde te
ontvangen in geld, en dan nog eenmaal in materialen en arbeid. Het in betaling l
[ geven is even ondubbelzinnig bedongen in het aannemingscontract, waarvan de
. ij
[ E
p 2
l J
I