HomeHet Noordzee-kanaalPagina 33

JPEG (Deze pagina), 781.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

` I
I
er (
schappij het middel kan zijn tot het verkrügen van het kanaal hij |
er vrede mede zal hebben. (
l W/Velnu, spoedig zal hem de gelegenheid geschonken worden te
bewüzen, dat züne woorden opregt gemeend waren.
Ik begrijp dan ook niet welk nut een boekje kan stichten, waar-
_ van 2/2: gewijd is aan beschuldigen van personen en onjuiste voor-
stellingen, terwijl in het overige derde aanbevolen wordt, om be-
staande wetten, bestaande regten, bestaande overeenkomsten, te
miskennen. en onder den voet te treden, in de hoop, het ideaal
van enkelen: >>Staatswerk", verwezenlijkt te zien. r
Ik zeg enkelen.
Waiit er zijn velen, die eene waarachtige liefde voor Amster-
_. dam’s bloei door handel en scheepvaart, met zich omdragen, en i
Z toch met dat staatswerk niet zoo ingenomen zouden zün.
, Het is veler opmerkzaamheid niet ontsnapt, dat in alle stukken,
uitgaande van corporatiën of personen, die zoo zeer aan dat staats- j
werk gehecht schänen te zijn, altäd gesproken wordt van de meeste
7 zekerheid van voltooijing, doch nimmer van spoedi ger vol- "
J tooüing.
i Het zü mij vergund die opmerking ter kahne overweging aan te
i bevelen.
Maar ik heb goeden moed, dat eindelijk de welgezinden in Am- I
sterdam zullen leeren begrnpen dat men de handen moet ineenslaan;
da" het hoog tijd wordt om gezamentlijk de zaak te redden, j
zonder te vragen: is het middel, zün personen dezen of genen min-
der aangenaam? g
Het vereenigingspunt is aangewezen. De Regering heeft een
besluit genomen. Dat alle welgezinden zich eendragtig aansluiten l
bg de beslissing van de Regering. Dit is de pligt van een ieder,
die het wel meent met de belangen van Amsterdam. ·
1 Vraagt de heer Pünappel aan het slot van zijne Brochure:
j >>Wie zal dan het gestaakte werk weer opvatten?" A
' dan antwoord ik in verband met het bovenstaande: van weer
opvatten kan geen sprake zijn. WVordt er echter gevraagd: wie j
. zal het werk voortzetten en voltooüen, dan ligt het antwoord
l voor de hand:
l
lg V
r
i it
l "