HomeHet Noordzee-kanaalPagina 32

JPEG (Deze pagina), 713.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

' *4;- H in Y *7 "
l
f 30
t vene op mij gemaakt heeft. VVaarheid en onjuistheid zijn zóó door-
eengevloehten, dat het voor den oningewijde hoogst moeijelnk is dit
kluwen te ontwarren. Wlas de sehjjver een minder goed stilist, het i
boekje zou ook niet veel waarde hebben. Thans worden nog enkele
min goed ingeliehte personen meegesleept door zijne woorden.
De hoofdstrekking van zijn betoog was uit de geschiedenis te .
bewijzen, dat het stelsel:
>>u'tvoering door particulieren met krachtige medewerking van
>>Staat en Stad"
veroordeeld was.
heeft dit mijns inziens niet bewezen, en ik sta gelukkig niet
alleen in die meening.
Onder anderen wordt ze gedeeld door onze Regering. g
In waarheid, aan gebrek aa11 medewerking zijn de teleurstellin- ‘
gen te wijten.
Beproeve me11 dan eerst eendragtig zamen te werken op den
bestaanden grondslag.
lk spreek hier geheel in den geest van den heer Pijnap pel,
blijkens zijne politieke geloofsbelijdenis.
lV[en kan in dergelijke zaken niet te conciliant zgn.
Ten slotte vraag ik met den meesten ernst:
l/Velk nut kan Mr. Pnnappehs boekje hebben voor de zaak
welke ons allen ter harte gaat?
Het werk is aangevangen, wordt voortgezet. VVie het nu vol-
tooüe is van minder belang, mits het zoo spoedig mogelpk
voltooid worde. _
Kan, met inachtneming van bestaande wetten en regten, de j
Staat aan die vereisehte voldoen, wie zal dan eenige hinderpaal i
in den weg leggen? - Voor hen die het met het doel A.
wèl meenen, is het middel eene bijzaak. Q
Doch, waar de Staat gee11 vrnheid vindt om zich 1net de uitvoe- i
ring te belasten, moet natnurlnk de Maatschappü op den voorgrond j
blijven. ‘
De heer Pünappel erkent zelf, alweder geheel in strijd met lj
vroegere of latere beweringen en zijne conclusie, dat als de Maat-
<
F
nl l
` l