HomeHet Noordzee-kanaalPagina 28

JPEG (Deze pagina), 791.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

»
" 26
>>En toen de toezegging van de Regering ontvangen had
vroeg zg - de directie - nog eens G millioen van de G€1I1€911lJB.”
Gelijk de heer Pünappel de zaak voorstelt, zou de directie het
t zoo maar eens in ’t hoofd hebben gekregen om Staat en Stad
` eenige millioenen te vragen, enkel en alleen omdat zg bemerkte
dat er geld te kort kwam.
. Behoef ik te herinneren waartoe die vraag van 6 millioen moest
dienen? VVcet het publiek dan niet dat die 6 millioen strekken ·i
moesten tot afkoop van l1et regt van tolhefling, dat die 6 millioen
I besteed zouden worden tot inkoop van aandeelen? Q
Men kan niet aannemen, dat de schrüver van dat alles onbe- Q
wust was.
Bladz. 37 bewäst het tegendeel, daar leert men waartoe de zes j
millioen moesten strekken. Alweder geheel in strüd met bovenaan- er
` gehaalde woorden, maar ook hier is het den schrüver niet genoeg
i eenvoudig het feit te constateren, hij moet op nieuw wantrouwen
’ wekken.
G vraagt:
Biedt nu de Maatschappü de verklaringen van tien Bankiers ,
voor éénen aan, om die verzekering te geven, en door hun naam,
Q hun fortuin en hun crediet de onderneming te waarborgen?
>>Geenszins."
>>Zij wendt zich tot den Gemeenteraad van Amsterdam" .....
Het is het Bestuur nooit in de gedachte gekomen zich tot Bankiers tt
te wenden. In de eerste plaats zou geen Bankier, geen per- j
soonlijke instelling waarborgen als de gevraagde kunnen geven;
ten andere kan het voordeel, dat men Bankiers zoude kunnen i
: aanbieden, nooit opwegen tegen het belang dat de stad Amsterdam
l bn de onderneming heeft.
Ik vraag dus aan ieder onbevooroordeelde: waardoor kon beter
B aan de gestelde voorwaarde worden voldaan dan door de voorge­
stelde regeling? l
De geachte schrnver voert ons gedurig rond in een doolhof T
Q van woorden. Op de eene bladzijde wordt iets gezegd dat men 3
tracht vast te houden, op de volgende wordt alles weder terugge-
‘ nomen, maar tevens eene nieuwe onjuistheid verkondigd, waarop
dan weder een paar bladzijden vol voortgeredeneerd wordt. ,
li.