HomeHet Noordzee-kanaalPagina 27

JPEG (Deze pagina), 814.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.91 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

{ w
1
j 25 l
de sluizen aan den Paardenhoek ~- de sleutel van ’t geheele werk. l
Gelieft men een en ander te bedenken, dan zullen in verband
met hetgeen verrigt is, waarvan maandelijks verslag wordt ge-
daan, de woorden van den heer Pgnappelz
>>Dat het werk traag is voortgegaan", krachtig weersproken zgn. "
I >>De Directie heeft beleden dat zü de zaak niet kan voortzetten,
j op den voet waarop was aangelegd?
j Het zou aangenaam zijn als de Heer Pnnappel de goedheid ­
wilde hebben uit het schrijven van de directie dato 24 Sept. te be- i
wijzen dat eene dergelijke belijdenis is afgelegd.
i Dat stuk is in handen van de meeste aandeelhouders. Ten over- u
vloede laat ik het hierachter volgen (zie Bijlage Men kan {
dan beslissen aan welke züde de waarheid wordt gevonden.
Welke was de aanleiding tot de gevraagde concessie­w§zigingen, jl
E en waartoe moesten ze strekken? l,
j De aanleiding ligt allen nog versch in ’t geheugen. BQ de con- il
’ cessie was der Maatschappij opgelegd het maken van één schutsluis;
I het algemeen belang eischt er drie. De Regering; opende onder- r
j handelingen met de Maatschappij en deze met haren aannemer;
om het algemeen belang te gemoet te komen zonder krenking van
;_ de regten van Maatschappij en aannemer. è
P Men meende eene oplossing van de bezwaren te vinden in de
¥ gevraagde wüzigingen, welke moesten strekken:
i l°. tot bestrüding van de kosten voor 3 sluizen in plaats van één;
2°. tot voorziening in de meerdere uitgaven, buiten de schuld
van de Maatschappij of den aannemer ontstaan;
3**. tot eene mogelijke verbetering van het betaalmiddel door
vervroegden ingang der renteguarantie.
Geen schün of blijk van belijdenis dat de zaak niet kon worden
voortgezet op den voet waarop was aangelegd, is in het schrij-
ven van de directie te vinden.
Wel een wijzen op de depréciatie der aandeelen, wel eene ge-
paste poging om den koers te verbeteren - in de hoop dat eigen-
belang ten minste eenigzins den tegenstand breken zou - ter be-
vordering van de zaak, welke den heer Pijnappel e11 mij zoo ter
harte gaat.