HomeHet Noordzee-kanaalPagina 24

JPEG (Deze pagina), 789.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

, S
«
22
En thans vraag ik:
Heeft de geachte schrijver op voldoende wgze afgerekend met
die volgens zijne nieening onjuiste beweringen (bladz. 6-24), en is het
terrein voor zjjne verdere beschouwingen zoo geheel zuiver te
noemen?
>>Büna drie jaren heb ik gezwegen ...... "
>>Ik heb niet gesproken vóór de ondervinding uitspraak heeft
gedaan?
»De natuurlijke loop moest vroeger of later tot eene crisis en een
val leiden; aan geen bestrüding moest die worden toegeschreven?
>>`W ant de crisis is gekomen. Nadat het werk traag was voort-
gegaan, heeft de directie in haar brief aan den Gemeenteraad van
21 December 1867 beleden, dat de zaak op den voet, waarop zü )
‘ was aangelegd, niet kon worden voortgezet. Daarom had zij aan 'D
de Regering wüziging der concessie gevraagd, en toen de toe-
zegging daarvan verkregen had, vroeg zg nog eens van de Gemeente
zes millioen?
Zoo spreekt de schrgver bladzijde 25. Zün verder betoog en
zijne conclusie zgn gegrond op bovenstaande uitspraak. Ik zal
· trachten de ongegrondheid van die uitspraak aan te toonen. Waarom
de geachte schräver drie jaren zweeg, heeft hg opgehelderd in zijne
redevoering gehouden in de Tweede Kamer den 11@¤ December 1867.
Hij wilde de Maatschappij >>a fair chance" laten, om te toonen wat
kon.
Dit doet, in ’t voorbijgaan gezegd, van des schrijvers standpunt
onwillekeurig denken aan de indiaansche gewoonte om den gevan-
, genen, die toch niet kunnen ontkomen, schijnbaar eene gelegenheid
' te laten tot redding van hun leven.
Aangenomen nn dat het spreken of zwügen van den schrijver
over dood of leven van de Maatschappij zou beslissen, dan moet
het bevreemden, dat hij, die zoo vurig verlangt het kanaal tot stand
· te zien komen, drie jaren heeft gezwegen. Het moet hem pünlijk
zijn gevallen, maar van zgn standpunt was het onverantwoordelijk.
Hij, die zich geroepen acht de levenskwestie voor Amsterdam te
beschermen tegen hen, die ze, het op eene andere wüze dan hij
het best oordeelt, tot eene oplossing trachten te brengen, niet door
e t