HomeHet Noordzee-kanaalPagina 22

JPEG (Deze pagina), 805.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.92 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

. '{`
20
2'. dat hij niet in regten vervolgd is.
Wat het eerste punt betreft moet de heer P nappel eerst be·­
wüzen dat de zaak en de voorwaarden veranderd zgn. E
Bladz. 17 erkent hij dat hij niets weet van het nieuwe contract,
dat slechts vraagt en de vragen, die hij stelt, niet k an beantwoorden.
Hoe die verklaringen te rijmen met zijn eerste argument?
Hoe züne houding te regtvaardigen in verband met zijn verslag,
uitgebragt 31 Januari 18($5?
Bladz. 12 van dat verslag verklaart hij, dat hij de zaak ook uit
het oogpunt van publieke orde wil verdedigen tegenover hen, die `
meenen dat de oprigting der Maatschappij niet voldoet aan de toe-
zeggingen.
ln antwoord op het tweede punt, wil ik alleen vragen: sints
wanneer is een debiteur ontslagen van zijne schuld omdat zijn '
crediteur hem niet in regten vervolgt?
Ik geloof niet dat het noodig is een enkel woord te zeggen over
de aardigheid van het toegangskaartje, dat de heer Pnnappel à
f 1000 zou gekocht hebben - ik bedoel het wèl storten op één
aandeel. - Bij het ernstige van de zaak, welke het hier geldt, zal men
_ op zijn zachtst gesproken die aardigheid als niet zeer gepast aan-
merken. Men kan zulk eene handelwijze ook zonder toelichting
aan ’t oordeel van ’t publiek overlaten.
De schrnver schünt ook niet zeer gerust te zijn geweest op de
uitwerking van die verdediging. Blad. 23 toch verklaart hij een
schitterend bewns te willen leveren. van zijne medewerking:
>>Zijne bijdrage blnft steeds beschikbaar voor ieder middel waar- »
>>door de zaak in waarheid wordt bevorderd,” en verder: >>dat hij de
>>Maatschappij naar vermogen heeft ondersteund en aan elke inschrij-
>>ving heeft deelgenomen?
. In verband met het tweede gedeelte van zäne brochure, waar hij
betoogt dat de Staat het wil doen, het zal doen, het moet doen,
kan men niet veel waarde hechten aan die bereidwilligheid om de
nog verschuldigde vier duizend gulden te voldoen. ­ Het is toch
te verwachten dat de Staat, mogt te eenigertäd het werk vol-
tooijen, ook zonder die vier duizend gulden de zaak zou kunnen
voortzetten.
~
lis c c