HomeHet Noordzee-kanaalPagina 21

JPEG (Deze pagina), 775.09 KB

TIFF (Deze pagina), 8.02 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

' l
19
De wenken over tarieven en het technisch gedeelte van het werk j
laat ik gerustelijk onbeantwoord. j
Erken ik volgaarne en opregt de superioriteit van den heer P§n­ '
appel op het terrein van redenering, waarop ik 11oode hem heb
moeten volgen, op het gebied van de techniek acht ik hem minder
thuis te zijn. neme het dus niet euvel, als ik het min gepast
acht, zoo apodietisch te spreken over zaken, die hij vermoedelijk
van anderen gehoord heeft, mogelijk wel van hen die, door bijoog­
merken gedreven, alles aanwenden om de zaak ook op technisch
gebied tegen te werken. Het zü genoeg te wüzen op de beoordee­
lingen van geachte deskundigen, wier oordeel in lünregte tegen-
spraak is met dat van Mr. nappel’s zegslieden.
Maar bovendien, het toezigt van uitstekende Ingenieurs, die
niemand reden geven tot wantrouwen, maar vooral het Itegerings-
toezigt, behooren genoegzame waarborgen op te leveren. Is dit ·
het geval 11iet, dan zal de kennis van het contract niet tot die
waarborgen büdragen. In ’t voorbijgaan nog opgemerkt, dat Fl
de heer Pünappel - misschien uit mindere bekendheid met die W
zaken - van tijd tot tijd contract met bestekken verwart.
Na al die beschuldigingen en onjuiste voorstellingen komt de heer I
11 ap p el eindelijk tot de verdediging zijner handelingen. Hij schünt
van meening te zijn dat deze inderdaad verdediging behoeven. x
Ik laat de beoorcleeling van die handelingen met vertrouwen over
aan ’t publiek. Zonder nog eens te spreken van gebrek aan goede l
trouw, betwäfel ik of ze één verdediger zullen vinden dat publiek,
welligt ook geen regtsgeleerde hoe spitsvondig ook, behalve na- j
· tuurlijk bn den regtsgeleerden Pänapp el.
De schräver verwaardigt zich niet in eenige nadere toelichting
te treden. i
Ik vergis hp voert twee argumenten aan:
l°. dat hij, deelgenomen hebbende in eene onderneming, zijn l
geld niet voor eene an dere zaak, of op andere voorwaar-
den, dan waarop het toegezegd is, wil geven: 7
..l