HomeHet Noordzee-kanaalPagina 20

JPEG (Deze pagina), 788.18 KB

TIFF (Deze pagina), 8.02 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

18
En den 31S¢<>¤ Mei 1865 blijft de heer nappel, volgens zgn
zeggen in `t belang van de zaak, aandringen op openbaarmaking.
Dus de vijftien mannen, leden van de voornaamste hande]sürma’s,
leverden geen waarborg voor den heer Pgnappel op.
bragt een votum van wantrouwen uit tege11 de vertegen-
woordigers zgner belangen als aandeelhouder.
De schrijver, over zulk een goed contract uitweidende, vraagt ein-
delijk, of de aannemers zich hebben verbonden onder het stellen van
aanzienlijke waarborgen, cn treedt daarna in eene beschouwing over
gewone en buitenge wone waarborgen bg aannemings­contraot
‘ en vraagt nog ten slotte: »WVelke aanzienlgke waarborgen DAAREN-
BOVEN gesteld ?"
lk wensehte wel te weten, waarom deze aanneming nog daar-
enboven HU1'1‘ENGEWONE waarborgen moesten worden gesteld?
i Warexi die bg het prospectus toegezegd? ­- Is dat usantie?
Wat het stellen van de toegezegde waarborgen betref, het
doet mg leed, dat ik het zoo uitmuntend geheugen van den heer
Pgn appel weer ter hulp moet komen: die waarborgen n ge-
steld en daarvan is mededeeling gedaan in ’t verslag uitgebragt in
de Vergadering van Aandeelhouders in Mei 1865.
h Die twgfel van den sehrgver is alweder geen groot blgk van ver-
trouwen voor de Commissarissen, die geroepen zgn toe te zien op
de handelingen van ’t Bestuur.
Maar de geachte schrgver moet met eigen oogen zien en met
eigen handen betasten eer hg gelooft.
WVg moeten hier nog opmerken, dat zoowel de aard als de
waarde van die waarborgen - buitengewone en gewone - publiek
waren sedert de meeting in Fraseati op 24 November 1864, dus
vóór de leening va11 5 millioen volteekend was, terwgl ten over-
vloede van die maatregelen nog wordt gesproken in het meergemeld ·
rapport van 18 Januari 1865.
De heer P gna ppel releveert dat laatste ook wel, maar zegt
uitdrukkelgk, dat ze wel toegezegd, maar niet gesteld waren,
en dan verzwggt hg het genoemde feit.
Hoe, eindelijk, uit het aannemings­con.t1·act moet blijken, dat de
waarborgen gesteld zgn, is mg een raadsel.
K