HomeHet Noordzee-kanaalPagina 12

JPEG (Deze pagina), 785.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

I

10
fxlaar twee punten moet ik releveren:
l". de enorme winst: de heer Pijn ap pel spreekt van 6 of 7
millioen.
Had de heer n appel een weinig nagedacht, hij zou zich
niet tot de echo gemaakt hebben van de stemmen die dat schünen
te hebben verkondigd. is toch in de gelegenheid geweest de H
juistheid van dat cijfer te controleren. T
Om hem evenwel te hulp te komen zal ik 1lOg eens herinneren,
dat aan het Comité, dat het prospectus van 19 Maart 1863 f
het publiek inleidde, indertijd door bevoegde deskundigen schrifte­ 5
lijk verklaard is, dat het werk zou kosten ruim 21 millioen geld.
Nu ontvangt de aannemer 7 millioen gelden 20 millioen in
papier; die 20 millioen, berekend tegen den koers van 75 °/0, maakt
15 millioen geld, gevoegd de 7 millioen is te zamen 22 1nil­
lioen geld. `V
Waar blüft nu die enorme winst van G of 7 millioen? H
de bekende naauwgezetheid van den heer Pünappel mag
het eenige bevreemding wekken, dat zoo los omspringt met
ongejustificeerde cijfers. *
2°. De aannemer moest een Bankier achter zich hebben.
Wie zal die uitspraak niet onderschrijven?
Maar aan den wensch van den heer Pünappel is voldaan. f
De aannemer heeft niet met één Bankier overeenkomsten geslo­
ten, maar met verschillende instellingen, die over zeer belangrijke .
kapitalen te beschikken hadden, veel belangrijker dan in den regel
aan particuliere Bankiers ten dienste staan.
Het gevolg van deze schikking was, dat het hoogst aanzienlijk ef
cijfer in aandeelen, dat door den aannemer sedert 2 jaren in be-
taling is ontvangen, tot heden noch hier noch elders is aan i
de markt gebragt.
Wat is intusschen geschied?
Het is toch voor niemand een geheim dat in het jaar 1866 een
financiële crisis in Engeland heeft plaats gevonden, welke haar
weerga niet heeft gehad, eene crisis die den val van vele financiële
instellingen, hoe goed ook geconstituëerd, ten gevolge heeft gehad. j
ls het vreemd dat daarna velen overdreven huiverig zijn geworden jl
x voor het deelnemen in financiële operatiën? ‘
1 .