HomeHet Noordzee-kanaalPagina 11

JPEG (Deze pagina), 801.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 47.95 MB

ig!

9
mer een aandeel in de Maatschappij genomen of sedert bezeten had. l
Nog iets in dien geest.
Na het voldoen van de stortingen worden _de gelden ter beurze j
in prolongatie gegeven. Met deze operatie worden de voornaamste r
Makelaars belast. Eene ürma schreef bij het ontvangen van die op-
dragt dat zij geen orders voor de Maatschappij wilde uitvoeren.,
waarschijnlijk eene provisie aan de Kanaal-Maatschappij verdiend,
een gruwel achtende, - die haar zou schaden in de opinie van hare
meer voorname lastgevers.
Deze feiten zoude ik met nog vele kunnen vermeerderen. Ik
had slechts te kiezen uit de lange van verdachtinakingen door
enkelen, niet van ’t Bestuur, maar van de Maatschappij, van de zaak,
welke - trots de struisvogel­taktiek van de tegenstanders - hij r
velen bekend zgn. ff
Ik beaam dan ook de uitspraak van den heer Pijnappel, »dat de i j
agitatie van enkelen uitgaat", en acht, zoo ik vertrouw met eenig t
, regt, op hem en zijne geestverwanten de woorden toepasselijk. op
j bladz. 5 en 6 hem uit de pen gevloeid:
l >>Bevreemding kan ze - (de kanaal­agitatie) - niet wekken,
droefheid wel bg hem wien de zaak ter harte gaat; van enkelen j
gaat die agitatie uit; door anderen, wier gave een zelfstandig oor-
deel niet is, wordt zij gevoed en verbreid; en het publiek, tot ‘
onderzoek weinig geneigd, zwak van memorie, met bewijzen niet l
p toegerust, maar tot verdenking gereed, laat zich medeslepen.” j
D In de beschouwingen over de onhondbaarheid van de ingebragte
beschuldigingen, vlecht de heer Pijnapp el eenige leerzame opmer-
'Q kingen:
Zoo zegt hij:
»Ons dunkt een aannemer, die een werk als dit onderneemt, moet
in de eerste plaats eene overeenkon1st gesloten hebben met een
Bankier, die hem gedurende de constructie de noodige gelden voor- g
schiet. Daartoe behoort hij de enorme som, welke in den aanne-
mingsprijs boven de werkelijke kosten gelegen is, met dien Ban-
kier te deelen."
Of de Bankier die som moet deelen, of het voorschot tegen rente j
en commissie­loon behoort te verschaiïen, behoeven wij niet te be- '
oordeelen. .
ë
t
j
E
ty