HomeLauwerzee-plannenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 832.78 KB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

ONTWERP DER STAATSCOMMISSHE. VAN l896. j
l
Op den Zen Maart l895 boden Gedeputeerde Staten van
Friesland en van Groningen den Minister van Handel, Water-
staat en Nijverheid een plan aan over eene gedeeltelijke indij~ l
king der Lauwerzee, teneinde eene betere afwatering te verze­ l
keren voor de beide provinciën. Naar aanleiding hiervan werd
een commissie benoemd bij beschikking van den Minister
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van IB Juni l896,
met het doel tot het instellen van een onderzoek in hoeverre
het voorgestelde plan de afwatering zou verbeteren. Het
resultaat der werkzaamheden van de commissie is neergelegd ‘
in een verslag, den Minister aangeboden den Ben Mei l900.
‘ Bij den aanvang der werkzaamheden dezer commissie werd
uit de technische leden der commissie een sub­commissie
gevormd, die zich belastte met het technische deel van het
vraagstuk.
Bij de taak die de commissie was aangewezen diende
men te weten waarnaar gestreefd moest worden, welke
eischen werden gesteld door de verschillende belangen, in
. de eerste plaats door de belangen van den landbouw. Om
l zich op de hoogte te stellen van die eischen wendde zich ‘
. de technische sub­commissie tot Gedeputeerde Staten van
Friesland en Groningen. Het laatste gedeelte van het antwoord
van Gedeputeerde Staten van Friesland luidt: ,,op grond
van het vorenstaande , hebben wij alzoo de eer U te berichten r
in antwoord op de door U gestelde vraagpunten:
lo. Dat het wcnsc/ielü/c is, dat de boezemstand der pro~ i
vincie op I5 Maart niet hooger is dan ZO c.M. boven ZP.
en dat op l5 April de zomerstand is bereikt van I5 c.M.
boven ZP.;
1
l
l
1