HomeLauwerzee-plannenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 865.73 KB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

6
van IO c.lVl.-l5 c.lVl. + ZP. Als de boezemstand van
Frieslands boezem 25 c.lVl. + ZP. is, dan is de stand
slechts IO c.lVl.-I5 c.lVl. hooger dan men wenscht.
V.C. l9OZ = verslag Commissie l902. i
V.S.C. IS96 = verslag Staatscommissie l896.
ln het algemeen wordt onder het Friesche Gat verstaan
. de geheele vlakte, bestaande uit verschillende inloopen der
zee of slenken en uit gronden bij vloedtijen onderloopende,
tusschen de eilanden Ameland en Schiermonnikoog en de
vaste kust van Friesland en Groningen. Wij zullen er echter
onder verstaan de diepe geulen van de Noordzee tusschen
Schiermonnikoog en Engelsmans Plaat tot de Schulprug waar
de diepte zich vertakt in de Lauwerzee geulen naar het zui-
den en de Oort naar het oosten, in overeenstemming met
de beteekenis waarin de naam in het V.C. IQOZ gebruikt is.
De Lauwerzee bestaat uit de watervlakte of eigenlijk de
verzameling van meest droogvallende gronden met tusschen
doorloopende slenken, gelegen tusschen het eiland Schier-
monnikoog en de Groninger en Friesche kust. Tot verkorting
van uitdrukking zullen wij dat deel er onder verstaan dat
ligt binnen den ontworpen dijk.
Onder vloedwater verstaat men het toestroomende water
bij opkomenden vloed. Onder ebwater het afstroomende
water bij afgaanden vloed.
4 Wanneer het vloedwater van tegengestelde richtingen .
i komt, dan is er ergens een plaats te vinden waar de l
stroomingen elkaar ontmoeten en er dus min of meer stil-
staand water is. Men zegt dat op zooin plaats ,,wantij┬░`
of ,,tijkentering┬░` is. Men vindt b.v. tusschen Ameland
en den vasten wal een plaats waar wantij of tijkentering
is. De plaats van wantij is echter niet volstrekt onver-
anderlijk. Zelfs de wijzigingen buiten beschouwing gelaten
die de wadden en de kusten ondergaan, is de plaats van
wantij altijd afhankelijk van den wind en daardoor eenigs-
zins onbepaald.