HomeLauwerzee-plannenPagina 72

JPEG (Deze pagina), 832.18 KB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

j .
in MANSHOLT, D. R., Vrijhandel, Fiscaliteit of Bescherming? i.__
I Een Waarschuwend woord aan den Nederlandschen landbouw, ·ï‘·»i .
[ f 030 S. sé.
< --; -«­----»-- “ ..‘i‘
E, MANSHOLT, D. R., De Ontwerp­plannen der Zuiderzee­c0m­ Q ii_iA
[ In missie in verband met de werkeloosheid. Kritisch beoordeeld ' A EYY
L uit het technisch, financiëel en economisch oogpunt. Met gil;
j een afbeelding van vergel. kultuurproeven .... f0.50 . Q
p MOLEMA, E., Ons Kadaster voor oningewijden geschetst. Met iv. ._
7 uitslaande platen ............ f 1.25 9 S
NIEROP, A. S. vAN, Taalkundige Meeningen betreffende de
" vermeldingen eener testamentaire formaliteit .... f0.50 `,’``" _. R
NIEROP, A. S. vAN, Naamlooze Vennootschappen. Een woord `S
over het Staatstoezicht ........... f 0.30 ‘ »
l’#ï 9
TOP, H. j., Waarom geen beschermende graanrechten? f 0.40 E
, `__ï*“””~”_“ * . M ·V_.
UILKENS, TH. F., De Landbouw in zijne graangewassen be- jj-
schouwd ................ f3.60 .­ ·.
geen gfrr zo ze erroe z osos o er E E . afg; r .f
WIERSMA, Mr. K. MEIJER, Nederlandsche Staatswetten, met
opneming van de 00rspr0n/relüke redactie der gewijzigde `‘_‘ ï;ïi’;‘·..;.Q‘.i
artikelen, en ten aanzien der Grondwet, met verwijzing naar
. de corresp. artikelen der Grondwetten van 1815 en 1848 en
vermelding onder de artikelen van verschillende wetten en E l·jv .N:riflï.Qj.‘j
besluiten ter uitvoering dier artikelen uitgevaardigd en register. ig';
3e mk. oa). .............. r 3.90
erïf. 2