HomeLauwerzee-plannenPagina 71

JPEG (Deze pagina), 687.63 KB

TIFF (Deze pagina), 8.26 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

l
I
l
T Bij den Uitgever dezes zijn mede
· verschenen:
COOPS, Dr. G. H., Landbouwscheikunde, bevattende de toe-
ä passing van de voornaamste beginselen der scheikunde op
ä den landbouw, in populairen vorm behandeldf2.00. Geb.f2.25
T ‘e"*‘""i"" TTATTT-R ‘"*‘"';‘·"‘""T‘··T“‘"
FEITH, Mr. H. O., Het Groninger Beklemrecht of verzameling
van Staats-resolutiën en andere tot het beklemrecht betrek-
kelijke stukken. Met aanteekeningen voorzien. 2 deelen
li
f 6.00. Geb ............... f 7.50
l FONTEIN, G., Rechterlijke Uitspraken over het Gron. Beklem-
recht v. 1861-1892 ............ f3.25
Gids bij de toepassing der voorschriften ter uitvoering van de
Motor- en Rijwielwet van 1905. Speciaal bewerkt voor
houders van motorrijtuigen en rijwielen, door het Bureau
voor Staats- en Administratief Rechterlijke Adviezen. f0.3O
~ GRATAMA, Mr. S., Het Beklemrecht in zijn geschiedkundige h
ontwikkeling ............... f 6.25
HAAR, A. A. TER, Melk en Melkproducten. Volledig Leerboek
der Zuivelbereiding. Met 232 afbeeldingen. 2e geheel om-
gewerkte druk f6.50. Geb. ......... f7.00
ä HAAR, A. A. TER, Koemelk. Voor moeders en huisvr. behandeld.
Met afbeeldingen ............. f0.75