HomeLauwerzee-plannenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 755.51 KB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

B E P A L l N G E. N.
Waar op de volgende bladzijden gesproken wordt van
de belangen van Groningen, van het waterbezwaar van i
Groningen en Groningens ligging, daar wordt bedoeld dat ’
gedeelte van Groningen dat zijn water loost op de Lauwer-
zee, met uitzondering van een gebied groot 8900 H.A. l
hetwelk loost op den Frieschen boezem. Verder voert nog
een deel van Drente zijn water door Westerkwartier af
op de Lauwerzee. Het gedeelte van Drente dat indirect,
en van Groningen dat direct afwatert op de Lauwerzee
bevat 94921 H.A.
Met Frieslands boezem, of den Frieschen boezem, wordt h
; niet bedoeld de boezem van de geheele Provincie Friesland.
j De Friesche boezem bevat de Provincie Friesland, vermin-
i derd met het Lindegebied, Oost- en Westdongeradeel,
Ameland, Schiermonnikoog en eenige kleine buitenpolders,
en vermeerderd met het deel van de Provincie Groningen
dat loost op den Frieschen boezem.
j Het totaal oppervlak van het Friesche boezemgebied
I bedraagt 302800 H.A.
Peil - 26 c.M. wordt geschreven 26 c.M. + Peil.
Wk.P. Y; Westerkwartier Peil = Hunsingo Peil.
· W.P. = Winschoter Peil Z l,55 M. nl- Wk.P. of
` Wk.P. = l,55 M. + W.P.
j ZP. = Friesche Zomer Peil Z 0,26 + V/k.P.
of Wk.P. Z-" 0,26 M. + ZP.
i Men moet niet meenen dat ZP. het zomerpeil van den
Frieschen boezem is. - Het ,,Peil” duidt een gedachte boe-
zemstand aan dien men wenscht te bereiken of te behouden.
De Provincie Friesland wenscht echter een boezemstand '