HomeLauwerzee-plannenPagina 68

JPEG (Deze pagina), 763.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.92 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

F;.
es
een gelijkwaardige eenheid en daartoe dus evenveel betalen?
of volgens aantal hectaren der deelen die er in betrokken
ä zijn? Behoort elk der Provinciën de kosten op eigen gebied
te betalen? Maar de kronkelende grenslijnen zouden toe~
l vallig een zoodanig beloop kunnen hebben, dat bijna alle
l I loozingsmiddelen moesten worden aangebracht op het gebied
l van de eene of van de andere Provincie. - Normen laten zich
j niet vinden in cijfers of in lijnen. Het beginsel van verdeeling
J der kosten kan slechts gevonden worden door het opsporen
i van de betrekkelijke voordeelen ontleend aan de verwezen-
p lijking van het plan, en dit tot grondslag te nemen voor l
ï de verdeeling der kosten. Geene andere verdeeling kan
V het gevoel van rechtvaardigheid bevredigen dan die welke
zich hierop grondt of eene waarvan het resultaat er mede
samenvalt.
Hieruit volgt dat Friesland de provinciale rekening bijna
alleen zal moeten vereflenen, want de Groninger belangen
vergeleken met die van Friesland kunnen nauwelijks geteld
worden. Maar zou Friesland bereid zijn een stoomgemaal
op te richten en te onderhouden op Groningens gebied ten
behoeve van Groningen? vX/aarschijnlijk niet, en de eisch
zou even onredelijk als de uitgave on-economisch zijn.
Daarom zal de overtuiging, dat een stoomgemaal voor
‘ Groningen niet noodig is, de verwezenlijking van het ont~
werp, welk der beide voornoemde dan ook, een stap nader
brengen. I