HomeLauwerzee-plannenPagina 66

JPEG (Deze pagina), 852.83 KB

TIFF (Deze pagina), 8.48 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

___ _____ V V_V_ __
.2 li `
ll
64
l
L Deze beschouwing berust trouwens nog op onhoudbaren
grond. Aangenomen dat de geulen dichtslibben door dwars~
§ vloeiend, en opengehouden worden door langsstroomend
water, dan moet de afdamming van het Reitdiep als eene
l ‘ der oorzaken worden beschouwd van deze verslibbing. De
[ l tijdperken van IO jaar moeten dan veranderd worden in
die van 27 jaar. Het tijdsverloop strekt zich dan uit over
240 jaar en dit zal zich nog eenigszins verlengen als bij
niet­indijking de geulen in beteren toestand worden ge- i
houden en daardoor meer berging verkrijgen. _
Niemand weet hoe dit proces zal verloopen, maar uit 2
voorgaande beschouwing schijnt als vaststaande te mogen
’ worden aangenomen, dat hierin geen argument kan ge-
vonden worden voor de indijking der Lauwerzee. ln alwij~
' king dus van het oordeel der Commissie meenen wij dat
dit verschijnsel allerminst bedenkelijk is.
Bij het beoordeelen der betrekkelijke waarde der be-
schouwde plannen moet ook rekening gehouden worden
met de waardevermeerdering der gronden in de Lauwerzee
door opslibbing. Het is een bedrag dat zich moeilijk onder
cijfers laat brengen, maar nog minder laat verwaarloozen.
y De waarde der Lauwerzeepolders buiten de kwelders volgens
l schatting der deskundigen voornoemd, ontstond grootendeels
door de opslibbing sedert de afsluiting van het Reitdiep.
De gronden in de nabijheid van den ontworpen alsluitdijk ver- ` '
l tegenwoordigen een zeer geringe waarde. Daar bevinden
zich l 566 H.A., geschat op f250.- per H.A., na on-
kosten voor verkaveling enz. ten bedrage van f l9l,-
I per H./X.
De ontwikkeling van natuurlijke rijkdommen aldus be-
lemmerend in den weg te treden, is zoowel stuitend voor
het gevoel als een niet weg te redeneeren finantieel en
economisch nadeel.
Het standpunt, dat het ontwerp der Commissie economisch