HomeLauwerzee-plannenPagina 65

JPEG (Deze pagina), 917.14 KB

TIFF (Deze pagina), 8.47 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

‘ ‘·’
63
inlichting, zegt alleen dat het in overeenstemming is met
de dichtslibbing der Lauwerzee. Oi bedoelde men met ,,in
overeenstemming mede" te zeggen, dat de dichtslibbing
der geul in denzellden graad plaats had als die der Lauwer~
zee? Welke plaats bedoelde de commissie met de uitmon-
ding van de Lauwerzeegeul in het Friesche Gat?
Bij vergelijking der hydrograhschei kaarten van l89Z en
V902 blijkt, dat het geul~profiel bij Oostmahorn in dit tiental
jaren meer dan 90/O is afgenomen. Maar de geul mondt
l toch niet te Oostmahorn uit in het Friesche Gat. Met de
uitmonding van de geul der Lauwerzee in het Friesche Gat
zal de Commissie waarschijnlijk een plaats bedoeld hebben
ongeveer waar de ontworpen afsluitdijk de geul snijdt. Uit
eene vergelijking der hydrografische kaarten volgt, dat te
dier plaatse de geul waarschijnlijk iets is toegenomen van
l892 tot l902, als zij n.l. gemeten wordt tusschen de laag~
waterlijn bij den Frieschen wal en den Rug. Wordt de
diepte ten oosten van den Rug ook in aanmerking genomen, i
dan vindt men in l892 een dwarsprofiel van ongeveer
6900 M2. en in l902 van 6400 M2. De Commissie zal dit
punt ·der geul bedoeld moeten hebben, en de uitdrukking
,,in overeenstemming medew wijst slechts op het karakter
der verandering en niet op het bedrag.
Hoe zal de dichtslibbing verloopen? Zal de afname in
_, het vervolg gemiddeld 500 l/lg. per l0 jaar zijn? of wel fi
A meer, ol minder? Niemand kan hieromtrent iets met zeker~
heid beweren, maar in genoemde IO jaar verdween 500 M2.
en wij zullen aannemen dat het proces in de toekomst met
dezelfde snelheid verloopt. · _
Een doorstroomingsprolciel van 2000 M2. is voldoende voor
het water der beide provinciën, waaruit volgt dat nog 4400 M2.
kan verloren gaan voor deze kwestie actueel wordt. Er kunnen
dus nog bijna 9 tijdperken van 10 jaar, of, na aftrek der
» verstreken 7 jaar, nog 80 jaar verloopen voor deze dicht-
slibbing zich als een moelijkheid zal voordoen.