HomeLauwerzee-plannenPagina 64

JPEG (Deze pagina), 868.08 KB

TIFF (Deze pagina), 8.47 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

. ct t M .,,...~....,-.,.-...w.. te w. . .. c ..,.-e .... -. , zee l
2 ‘“' `
lj I
V
‘ 62
den, komt f 500 OOG,-­ als risico voor de afsluiting der
i · Lauwerzee zeer gering voor. Wie over de noodige cijfers
beschikt en nagaat tot welk bedrag bij een tiental van
g dergelijke werken de uitvoeringskosten de begrootingskosten
overschreden, zal zich bij het schatten der risico op goeden
j i grond steunen, maar een hooger bedrag vinden.
· Onze tijdgeest neigt zich naar het positivisme, leert ons
te leunen tegen het onmiddelbaar of het meest onmiddelbaar
l gegevene. Dit meest onmiddelbaar gegevene zijn hier de
resultaten van dergelijke reeds uitgevoerde werken.
l Wat dus enkel stoombemaling voor Friesland, en het
maken en onderhouden van geulen in de Lauwerzee, zooals
_ noodzakelijk is voor wateratvoer en voor de scheepvaart
i zoo bijzonder aannemelijk maakt, is niet alleen een zeer
‘ , belangrijke besparing der kosten, maar buitendien het ont-
gaan van veel risico.
i Toch schijnt men ook zelfs dan niet alle kwade kansen
te vermijden. Wij lezen n.l. blz. IO3 en IO4 V. C. l902:
,,Hierbij voegt zich voor beide Provinciën een verschijnsel
jj van bedenkelijken aard, n.l. dat de uitmonding van de geul
ll van de Lauwerzee in het Friesche Gat, volgens de laatste
hydrografische opname van 1902/ 3, in het laatste tiental
l jaren in vermogen is verminderd, terwijl het Friesche Gat
en de in oostelijke richting aansluitende geulen sedert het
l begin der vorige eeuw niet merkbaar in diepte en capaciteit _,
jï zijn veranderd.
E De afname van de bovengenoemde uitmonding is in over­
eenstemming met de mededeeling in § l van Hoofdstuk Ill,
; blz. 46, dat volgens de hydrograhsche opname van het jaar
i l902 met betrekking tot die voor de hydrograhsche kaart
in 1892 verschenen, de grootte van de Lauwerzee gerekend
ï binnen de laagwaterlijn met 90/U is afgenomen.`°
ln /Cara/tier is dit verschijnsel inderdaad bedenkelijk, maar
A het zal toch ook afhangen van den graad der verslibbing ~
in dit tiental jaren. Hieromtrent geeft het verslag geen