HomeLauwerzee-plannenPagina 63

JPEG (Deze pagina), 840.58 KB

TIFF (Deze pagina), 8.51 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

,. ._ A_. . ,vA; v,ï, ; ,·ï. 4 .v,A .., -·v·­
[ Men kan dus overtuigd zijn dat het Friesche Gat vol-
doende diepte zal behouden en toch belangrijke finantieele
bezwaren wegens dichtslibbing van een deel er van mogelijk
achten.
Voor de verzwaring van den Westpolderdijk is f 50 000,-
uitgetrokken. Deze verzwaring baat niet als de buitenteen
van den dijk wordt aangetast. De technici verwachten dit
niet, maar niemand weet het met zekerheid.
Een waterbouwkundige van groot gezag meent dat een
dijk veilig langs de lijn van wanty kan worden gelegd, l
maar dat de gevolgen er van op eenige andere plaats niet
zijn aan te geven. Is dit misschien ook van toepassing op
den ontworpen afsluitdijk met betrekking tot den dijk van
den Westpolder?
Ten slotte moet de vraag worden gesteld, of de indijking
kan worden uitgevoerd voor het geschatte bedrag. Men zal
wellicht meenen dat deze schatting de taak is van de technici
en de niet-technici hun oordeel zonder commentaar hebben
over te nemen. Maar wij leven in een tijd van kritiek.
Plaats je op den kansel en vraag het woord alleen, of harnas
. je met de wetenschap - in deze oneerbiedige tijden ontkom
je niet aan kritiek. Beroep je op je autoriteit, en men .
· zal je de grensstelling van je gezag betwisten. ls hier ergens l
een grensstelling van het gezag betwistbaar?
Op blz. l60 vinden wij de recapitulatie van kosten der
' afsluiting als volgt:
Afsluitdijk ........... f 4 420 000,~
Sluizen met toebehooren ...... ­ l 8ll 500,­
Geulen ............ ­ 845 000,-
Versterking v. d. Westpolder Zeedijk . - 50 000,-
Riga-, ............ ­ 500 000,-
Totaal . . . f 7 626 500,- *
Met het oog op de bedragen, waarmede de begrootings­
kosten van dergelijke werken gewoonlijk worden overschre~