HomeLauwerzee-plannenPagina 61

JPEG (Deze pagina), 890.99 KB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

Y _,~,g ,;.,;»ei <ï‘‘­, ·‘‘= _‘_·_· ’,."‘, ’
van de Lauwerzeegeul, die daar een diepte bereikt van
M 6 M. bij laag water. Hier zullen de geulen voor de sluizen
in den afsluitdijk eindigen. Wat zou hier na de afsluiting
van de Lauwerzee gebeuren met deze altijd wisselende
diepten en ondiepten?
Het vloedwater door het Friesche Gat dient ter vulling
van de Lauwerzee en een deel der Wadden. Het vloed-
water dat naar de Wadden gevoerd wordt, volgt daartoe
( een oostelijke richting langs de Oort en buigt zich om naar
het oosten. Waardoor wordt deze richtingswijziging be­
paald? Onder de verschillende factoren die hierin een
rol spelen, treedt ook de stroomsnelheid van het water op.
De materie verzet zich tegen richtingswijziging van haar g
bewegingstoestand en zij verzet zich te meer naarmate
haar snelheid grooter is. Beweegt het vloedwater door het
Friesche Gat zich met grooter snelheid naar het zuiden,
dan zal het zich onder overigens dezelfde omstandigheden
meer verzetten tegen ombuiging naar het oosten, m. a. w.
het zal verder doorloopen naar het zuiden. De geulen,
bekend onder den naam van de Oort, die zich uit het
Friesche Gat ombuigen naar het oosten, zouden zich dus
naar het zuiden verplaatsen, indien onder overigens de~
zelfde omstandigheden de snelheid van het vloedwater door
het Friesche Gat toenam. Bij afname van die snelheid
- zou de Oort zich naar het noorden verplaatsen. De stroom-
snelheid van het vloedwater door het Friesche Gat zal ge~ S_.j; F
ringer geworden zijn na afdamming van de Lauwerzee,
omdat dit gebied dan geen vloedwater meer noodig heeft.
Afdamming van de Lauwerzee zal dus tengevolge hebben
dat de Oort zich naar het noorden verplaatst, waardoor
het gevaar van verzanding van de geulen der uitwaterings~
sluizen wordt vergroot.
ls het juist om zich in zijn oordeel, waar het zeer
practische zaken betreft, te laten leiden door onderstellingen
van zoo theoretischen aard? Behoort er niet veel moed