HomeLauwerzee-plannenPagina 60

JPEG (Deze pagina), 895.64 KB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

jj? rw. www --~­­­­ Wav anwb.? Vwwr ..w_,“.-w al , , in o .
i 58
voldoende om er uit al te leiden dat daar geen verandering
{ heeft plaats gegrepen. De onderstelling is niet gewaagd, dat de
l Wadden nu meer vloedwater bergen en er ook sterker
stroom is dan in het begin der vorige eeuw, waardoor de
invloed der dichtslibbing van de Lauwerzee op het Friesche
Cat werd geneutraliseerd. Aangenomen dat dit proces zich
A gedurende de vorige eeuw tusschen Schiermonnikoog en de
; I Groninger kust heeft voltrokken, dan is men eerder ge-
l i neigd aan te nemen dat de geulen van het Friesche Gat {
j " wel degelijk afhankelijk zijn van het vloedwater der Lau-
werzee, omdat zij anders hadden moeten verruimen.
i Nemen wij echter aan dat het Friesche Gat ontwijfelbaar
V voldoende diepte zal behouden voor de waterloozing der
i beide provinciën, dan zijn hiermede niet alle moeilijkheden
2 ». uit den weg geruimd. Dat bij indijking de diepte der
l tegenwoordige geul onmiddellijk ten Noorden van den al-
i sluitdijk in korten tijd zou verdwijnen, spreekt vanzelf.
Een blik op de kaart toch leert dat deze diepte bij den
dijk een geheel eenige vorming op de Wadden zoude zijn.
Na de legging van den dijk bestaat hier dus een verschijnsel
van zeldzaam afwijkenden aard. Wie beweert, dat dit zou
, blijven bestaan, moet hiervoor gronden aanvoeren.
Hoever zal deze verslibbing zich uitstrekken? Zullen de
monden der geulen voor de sluizen in den afsluitdijk worden
bereikt?
Het Friesche Gat verdeelt zich in de geulen der Lauwerzee
en in de Oort, welke laatste geul het vloedwater aan-
voert voor de oostelijk gelegen Wadden. Hunne verdeeling
wordt ingeleid door den Schulprug, die zich eenigszins
gebogen uitstrekt van het noord-noordwesten naar het zuid-
zuidoosten. Volgens de hydrografische kaart van l903
staat op den Schulprug bij laag water van l tot 17 d.lVl.
water. Het strekt zich uit over eene lengte van ongeveer
25OO M. en is gemiddeld ongeveer 400 M. breed. Aan
de binnenzijde van den Schulprug bevindt zich de aanvang