HomeLauwerzee-plannenPagina 59

JPEG (Deze pagina), 909.36 KB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

=_ï_ _ ;, ._, _ . ; _``l_ S _£l; .v._A , ,., ·1«,W i .,,.` . ¢ j »~»~.= i. . ·
57
geld, zal worden toegepast, komen wij na ernstige over-
weging tot den volgenden staat van schatting?
lndien de beide provinciën de indijking uitvoerden en
tevens eigenaars werden van de gronden, dan zou deze
voordeelige regeling der grondbelasting als een deel van
het Staatssubsidie kunnen worden beschouwd. Voor de
Provinciën zou dit dan een finantieel voordeel en voor den
Staat een nadeel zijn, omdat de Staat wel diensten moet
verleenen aan de bewoners der Lauwerzeepolder. Zullen
l de landerijen aan den Staat behooren, dan is het geval
analoog aan dat van een man, die zich tracht te verrijken door
zijn geld van den eenen zak in den anderen te tellen. Be-
schouwd in zijne beteekenis als economischen factor moet men
·· dit in rekening brengen omdat de waarde der gronden in dien
zin geenszins wordt afgemeten naar den prijs. Door uitbreiding
van dit vrijgevig beginsel zou men den prijs der landerijen wil-
lekeurig hoog kunnen opvoeren, maar dan ook zou de prijs
alle beteekenis missen als waardemeter van het maatschappe-
lijk voordeel der drooglegging. Bij de bepaling van de waarde-
vermeerdering dier gronden in zijn` economische beteekenis
moet men dus aannemen dat de schatting eenigszins te hoog is.
Een bezwaar zal zich kunnen voordoen in dichtslibbing lf
van de geulen onmiddellijk aan de buitenzijden van den i
afsluitdijk.
Op blz. 104 V.C. l902 wordt gezegd: ,,ln de afgeloopen
i eeuw heeft de opslibbing van de Lauwerzee op den toe-
stand van het [Friesche Gat geen merkbaren invloed uit-
geoefend; de instandhouding van eene voldoende diepte
in het Friesche Gat is niet afhankelijk van de meerdere
of mindere hoeveelheid vloedwater die in de Lauwerzee
_ geborgen wordt.’° Maar er kunnen toch ook andere in-
· vloeden werkzaam geweest zijn, die de strekking hebben
gehad een gunstigen invloed uit te oefenen op de instand-
houding van het Friesche Gat. De hydrografische opna-
i men van de Wadden gedurende de vorige eeuw zijn niet