HomeLauwerzee-plannenPagina 58

JPEG (Deze pagina), 875.39 KB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

A 1,, u
l
tl
. ~ 56
worden overschat. Door de drooglegging van Friesland n.l.
‘ zal zij reeds sterk toenemen en de werkloosheid gedurende
tal van jaren verminderen. ln dit verband beschouwd
3 verliest de indijking der Lauwerzee, als voorwaarde voor
meerdere arbeidsgelegenheid, een deel van haar sociaal-
economische beteekenis. l
De commissie meent te moeten verwijzen naar de Hoofd-
'· stukken XIII en XIV van het ,,Verslag der Staatsc0m­
j missie tot het instellen van een onderzoek omtrent eene
afsluiting en eene droogmaking der Zuiderzee? Met alle 5
achting voor het werk der genoemde Staatscommissie is
voorzichtigheid zeker aan te raden bij dergelijke bespiege-
l ‘ lingen. De exacte wetenschappen hebben ons geleerd en
j leeren ons steeds meer, hoe zeer het scherpste intellect ,
l feilbaar blijkt te zijn, zooclra het bespiegelingen houdt be-
i i treffende het gebied der stoffelijke verschijnselen zonder
contröle van it experiment.
De onderstelde economische gevolgen laten zich vergelijken
met reeksen waarvan slechts de allereerste termen met eenige
zekerheid kunnen worden bepaald; door de samengesteldheid
der maatschappelijke verhoudingen missen de volgende ter-
men wellicht alle overeenkomst met de werkelijkheid. Het oor-
deel, vrij van alle contröle door de werkelijkheid, wordt dan al
te licht de gehoorzame dienaar van vooropgezette meeningen.
De termen onzer reeks, vermeld in het verslag V.C.
l902 zijn van beteekenis; de volgende verdienen zeker
met de grootste omzichtigheid te worden behandeld.
Nu hebben wij zeker, hier en daar met de gewenschte
restrictie, recht laten wedervaren aan de onderstelde voor-
deelen der indijking der Lauwerzee. Daarop volgen de
nadeelen. _
ln het rapport der landbouwkundigen, blz. 6, wordt ge- .
zegd: ,,Voorop stellende dat bij de in te dijken gronden
der Lauwerzee, de gewone vrijdom voor grondbelasting ol
voor verhoogde grondbelasting, gelijk die bij de Wet is gere- ’