HomeLauwerzee-plannenPagina 57

JPEG (Deze pagina), 869.21 KB

TIFF (Deze pagina), 8.39 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

f ·$ï!?~7?¤<:{"»°`ä§'1 ‘J· IH", ·»·?."" F- "’ ·"·`·‘ "° ‘: ­ ·$3· ‘« ' »» ‘ · ·¤ '·.·`ï '_ =· f‘_‘ =' ï .*·" ‘¢gw;·t>­";5* ·~? ·f,'E':.\«·­%‘1V"<'v"' ”' ’_'·. ‘ .;L¥•· v : '*' ¢’·"' ­ " """ `*ï€'f:<"i!¥·"" Y «r>­•·4€$~ ·rç«e;="·vxA;gç.gv1v: `. " v_;~ye·tL» .
55
De commissie meent verder: ,,Voorts zal de Staat een
groot deel dier onderhoudskosten terugvinden in de grond-
lasten der ingedijkte gronden, althans in de toekomst, indien
moet worden aangenomen dat, evenals bij iedere droog-
l making of landaanwinning, tijdelijke vrijdom van grond-
T belasting zal worden genoten.°` Op de onjuistheid van deze
opvatting, economisch zoowel als finantieel, werd vroeger [
gewezen.
_ ln § 8 worden de algemeene economische voordeelen van
l het ontwerp besproken, waarbij de commissie verwijst naar
het ,,Verslag der Staatscommissie tot het instellen van een jj
onderzoek omtrent een afsluiting en eene droogmaking der j
Zuiderzee? Wij lezen: ,,Terecht zegt genoemde Staats-
commissie in het aangehaalde verslag: ,,De bevolking van
het platte land is vermeerderd, maar het aantal boeren-
plaatsen niet.
Geeft men den landbouwer een nieuw arbeidsveld, dan
bestaat alle kans, dat men een meer ontwikkelden boeren-
stand zal krijgen.`"` Het zal waarschijnlijk eene openbaring
zijn voor de landbouwers die de streken bewonen welke pf
de Lauwerzee omzoomen, dat de commissie deze opmerking
i ook op hen toepast. Waarschijnlijk hebben zij tot nu toe
p stellig gemeend, dat zij het reeds tot eene tamelijke mate
y van stoflelijken voorspoed en geestelijke ontwikkeling had-
, den gebracht.
Last noi Leasi moet de landaanwinning in de Lauwerzee
ook nog beschouwd worden als blijvende voorwaarde voor
meerdere arbeidsgelegenheid.
· Hier krijgen wij dus te doen met het geval dat door
eene onderneming voorwaarden voor meerdere arbeidsge-
legenheid worden gecreëerd, maar met verlies van kapitaal
I n.l. het nadeelig saldo dat voortvloeit uit de indijking der [
« Lauwerzee, vergeleken met het ontwerp van niet-afsluiting.
Onder de omstandigheden die hier beschouwd worden, . i
kan het belang van meerdere arbeidsgelegenheid allicht