HomeLauwerzee-plannenPagina 56

JPEG (Deze pagina), 856.81 KB

TIFF (Deze pagina), 8.39 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

gin e e ee e- i- a. '.
ll
l
i 54
Deze argumenten gaarne erkennende, zal men toch ook
nà de indijking -­ in het ontwerp waarvan een visschers~
l haven is begrepen -­ een grooten opbloei van de visscherij
nauwelijks op goede gronden kunnen verwachten. Behalve
l de genoemde nadeelige omstandigheden en de minder
wordende vangst, waarop in het verslag wordt gewezen,
• . zal de achteruitgang vooral moeten worden gezocht in de
'{ centralisatie, die in den modernen tijd in elk bedrijf optreedt.
. Middelen ter bevordering van het bedrijf kunnen meer .
ij economisch worden toegepast, wanneer het op groote schaal l
Q wordt ingericht, terwijl door de ontwikkelde techniek onzer
l - dagen met afstand weinig rekening wordt gehouden.
E ln 5 wordt gewezen op verbetering van de middelen
j van verkeer, zoowel te water als te land. De gemeenschap
j te land tusschen het noord­oostelijk deel van Friesland en
Q het noord~westelijk deel van Groningen, zal worden ver-
, beterd door den aanleg van een kunstweg over den atsluitdijk.
A De Lauwerzee zal een veilig vaarwater geworden zijn. ln den
tegenwoordigen toestand moeten de groote stoombooten,
die Zoutkamp passeeren, soms geruimen tijd wachten op
gelijkwater, wegens de geringe schutkolklengte der bestaande
sluis. Het bouwen van een grootere schutsluis maakt n.l.
deel uit van het ontwerp dat door de commissie wordt j
voorgestaan. De kosten ervan zijn reeds begrepen in de
begrooting. .
Op minder onderhoud van de bestaande zeewering over
eene lengte van 28 l<.lVl. wordt gewezen in 6. Buiten
de administratiekosten bedragen deze jaarlijks f l638l,-.
De commissie meent dat deze onkosten komen te vervallen.
Van l896 tot l902 hebben de geulen jaarlijks aan onder~
houd gevraagd een bedrag van gemiddeld f4 520,-.
Volgens het ontwerp dat hier tegenover het ontwerp der I
commissie wordt gesteld, zou dit bedrag evenzeer komen
te vervallen, omdat het reeds begrepen is in de instand~
‘ houding der geulen.