HomeLauwerzee-plannenPagina 55

JPEG (Deze pagina), 897.76 KB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

I 53
Zal het door de commissie aanbevolen plan de voorkeur
verdienen, dan zullen de voordeelen, verbonden aan de
I bedijking der Lauwerzee op zich zelf, verminderd met de
i nadeelen ervan het bedrag van f 3 245 500,- moeten over-
I schrijden.
I De waardevermeerdering der gronden in de Lauwerzee,
I geschat ten tijde der voltooiing van den aisluitdijk bleek
te bedragen f2 U50 OOG,-. Er blijft dus een saldo van
.§ f I l95 500,-- ten voordeele van enkel bemaling van Fries-
land met voldoende instandhouding der geulen. Een nader
onderzoek wordt vereischt om te beoordeelen of de verdere IQ
I voordeelen van bedijking de nadeelen er van tot dat be-
I drag overschrijden. Bij het beantwoorden der vraag of
het uitvoeren van het ontwerp der commissie economisch
gewettigd was, is slechts acht gegeven op de hoofdmo-
I menten die hierin optreden, omdat reeds naar eene glo-
bale schatting het groote economische voordeel moest worden
I erkend. Waar het gaat orn de vergelijking van de twee be-
schouwde concurreerende ontwerpen, zullen ook economische ï§
j belangen van minder beteekenis moeten worden nagegaan. °
Hoofdstuk XIII van het V.C. l902 bespreekt de ,,Bij- g
komende voordeelen van indijking van de Lauwerzee.” .
Na de berekening van de waardevermeerdering der gron- ?
den, worden beschouwingen gewijd aan de ,,Belangen van
f de Visscherijdi De commissie meent, dat de indijking
’ voor de visschersbevolking in het algemeen als voordeelig
mag worden aangemerkt. De zeevisscherij wordt slechts fi
I verplaatst en daarnaast zal zoetwatervisscherij als nieuwe
g tak van bestaan geschapen worden. Onder de tegenwoordige
omstandigheden zijn de schepen, die op het Wad blijven
overwinteren, bij elken storm aan afdrijving blootgesteld.
Ik En er bestaat geen gelegenheid om de visch aan steigers
I te lossen en daarna spoedig ter markt te brengen. In de
, laatste jaren is de zeevisscherij dan ook gestadig achteruit- I
1 gegaan. .
I