HomeLauwerzee-plannenPagina 54

JPEG (Deze pagina), 852.59 KB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

ç-· - - - ­ - r . . . . _' i
ll
52
De overtuiging dat Groningens waterloozing aldus minder
j voldoende zal zijn dan bij voldoende instandhouding der
j geulen in de Lauwerzee voert ons tot het laatste plan.- 2
Terwijl we dus meenen, dat het plan der commissie aan "
wenschelijkheid wint door het laten vervallen van het stoom- i
jj gemaal te Zoutkamp, is het de vraag of het plan van enkel
i stoombemaling voor Friesland op de Zuiderzee en voldoende
‘ vermogen der geulen in de Lauwerzee, niet meer verdienste
l in zich sluit.
j Op blz. XX der inleiding van het V. C. l902 wordt
de betrekkelijke waarde nagegaan van verbeterde water- i
l loozing enkel door stoombemaling en ,,het maken en on-
‘ derhouden der geulen van al Dokkumer-Nieuwezijlen en
1 Zoutkamp, in die mate als zoowel voor scheepvaart als i
j wateralvoer noodzakelijk is.” De commissie is van meening
Q dat dan ter verkrijging van een bevredigend resultaat on- "
· geveer hetzelfde bedrag moet worden besteed als hetgeen .
l noodig is voor het aanbevolen plan, de exploitatiekosten
der stoomgemalen hierin begrepen. l
Volgens het ontwerp dat door de commissie wordt l
aanbevolen zal er voor de werken te Zoutkamp onge-
veer fl 600 000,- worden gevraagd; ingeval van alge-
l heele stoombemaling zal dit bedrag worden verhoogd tot li
f2 600 000,-. Door het stoomgemaal te Zoutkamp te
laten vervallen wordt er een toestand gecreëerd zooals die
was onmiddellijk na de alidamming van het Reitdiep, waar- .
l door eene waterloozing voor Groningen is verzekerd die
voldoende is. l
j Volgens ontwerp der commissie vonden wij een rente- ,
verlies van f825 500,-. Wordt dit renteverlies bij niet- l
afsluiting der Lauwerzee gesteld op f I 80 000,- dan vertoont
deze post een bedrag van f645 500,- ten gunste van t
niebafsluiting. Dit bedrag, vermeerderd met de kosten
der werken te Zoutkamp zooals door de commissie noodig p
l werd geoordeeld bij niet-afsluiting, bedraagtdus_/C3 245 500,-. i