HomeLauwerzee-plannenPagina 53

JPEG (Deze pagina), 918.54 KB

TIFF (Deze pagina), 8.38 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

. 51
niet gezegd en heeft men blijkbaar niet willen zeggen dat
Groningen voordeel zou hebben van het weglaten der schei-
ding onder alle omstandigheden en bij onbeperkte loozing
van Friesland. Uit het teit dat Groningens boezemstand
in l894 in werkelijkheid steeg tot 78 en na indijking zonder
bemaling en bij vrije loozing van Friesland op den berg- ·
boezem zou gestegen zijn tot 67 c.l/l. + Wk.P. volgt het
ook geenszins. Op blz. lO3 V. C. l902 wordt de mede-
deeling gevonden dat in l882 alle omstandigheden ongeveer
· gelijk waren aan die van l894, en dat in l882 de hoogste "‘
zomer- en winterstanden resp. 55 c.lVl. + Wl<.P. en 73 c.lVl.
+ Wk.P. waren. Als wij aannemen dat deze jaren voor ,
vergelijking voldoende overeenstemmen, dan schijnt het dat
een toestand der geulen in de Lauwerzee als die in l882
zelfs gunstiger is voor Groningens waterloozing dan indijking
der Lauwerzee zonder stoomgemaal te Zoutkamp en onbe- p
perkte loozing van Friesland. Wanneer men nu nog in
aanmerking neemt dat in 1882 de geulen reeds in vermo­
gen moeten hebben verloren, dan schijnt Groningen on-
twijfelbaar door het laten vervallen der scheiding in den
bergboezem alle voordeelen van verbeterde waterloozing
door indijking der Lauwerzee weer te verliezen, vergeleken i
bij een toestand waarin de geulen worden onderhouden A
zooals noodzakelijk is voor de belangen van scheepvaart en ­.
landbouw.
Wellicht doelde de commissie op de overstelpende hoe-
veelheid water die door Friesland op den bergboezem kan
worden gebracht, waar zij schreef op blz. W8: ,,De com- M
missie geeft ten slotte nog als haar gevoelen te kennen, l
dat, hoewel volledige vrijheid omtrent de al oi niet stichting
van het stoomgemaal aan Groningen gelaten kan worden,
het verre de voorkeur heeft het gemaal gelijktijdig met de
andere werken te maken, omdat er omstandigheden zullen
voorkomen die het gemis van het gemaal ernstig zouden
doen gevoelen?
4%