HomeLauwerzee-plannenPagina 52

JPEG (Deze pagina), 897.46 KB

TIFF (Deze pagina), 8.38 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

il
è
50 _
l . i .
2 etmaal 2,4 mill. lVl'l zou kunnen uitslaan, onafhankelijk van
i de opvoerhoogte. Wij hebben toen tevens opgemerkt hoe
het verslag leert dat in de Augustus periode van l894 het
gl gemaal slechts twee getijen in werking zou zijn geweest
en dat deze twee getijen juist voorafgingen aan de hoogste
Ik boezemstanden in Groningen. i Bij aanname van 2400 l-l.A.
boezemoppervlakte bij den hoogsten boezemstand, vonden
wij dat de boezemstand van Groningen zonder stoomge-
maal en bij onbeperkte loozing van Friesland op de Lau~
I werzee eene hoogte bereikt zou hebben van ongeveer 67 ,
c.lVl. rl- Wk.P. .
Zooals vroeger werd opgemerkt heeft de commissie zich
veel vrijheid veroorloofd in het onderstelde afstroomen van
Frieslands boezem. Waren de werken in IB94 reeds uit-
gevoerd geweest, dan zou niet de commissie, maar het
Provinciaal Bestuur van Friesland hebben afgestroomd, en
de maximum stand van Frieslands boezem zou eenige centi-
meters hooger geklommen zijn. De ongunstige invloed,
l die hieruit verder zou voortvloeien voor Groningens boezem
` wegens hooger opzetten van den Lauwerzee-bergboezem,
zullen wij echter niet in rekening brengen omdat de gun-
stiger loozingstoestand van Groningen wegens verhoogden
· boezemstand ook niet in rekening is gebracht.
i De werkelijke maximum boezemstand is in l894 op den
· 15 Augustus 78 c.lVl. ·l* Wk.P. geweest. Deindijking der
l Lauwerzee volgens ontwerp der commissie 1902 brengt
= dus, ook indien geen stoomgemaal te Zoutkamp wordt op-
gericht, een aanmerkelijk voordeel aan voor Groningen.
En is nu het oprichten van een stoomgemaal te Zoutkamp
l niet te rechtvaardigen onder bestaande omstandigheden,
dan des te minder na de indijking der Lauwerzee.
l Uit de grafische voorstelling van Bijlage 3, rapport van
den hoofdingenieur de Bruijn, is het duidelijk dat Groningen
voordeel heeft van het weglaten der scheiding. Maar hierbij
j werd uitgegaan van zeer speciale boezemstanden en werd