HomeLauwerzee-plannenPagina 51

JPEG (Deze pagina), 891.22 KB

TIFF (Deze pagina), 8.38 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

¢
i
49 U
ik gunste van het ontwerp aanbevolen door de commissie.
i Wanneer men echter de overtuiging koestert dat voldoening
l aan de eischen van Gedeputeerde Staten van Groningen
het renteverlies niet waard is vergeleken zelfs bij de tegen- J
j woordige toestanden, vertoont zich de zaak in een ander
A licht. Dan doen zich twee plannen voor die van het stand- G
l punt der commissie niet kunnen worden aanvaard. Het
l eerste is het ontwerp als aanbevolen door de commissie
E maar zonder stoomgemaal te Zoutkamp; het tweede is
R stoomgemalen voor Friesland op de Zuiderzee en het ma- ?
ken en onderhouden der geulen in de Lauwerzee zooals
noodzakelijk is voor landbouw en scheepvaart. J
li Ter vergelijking van deze plannen zullen wij ook weer
moeten putten uit den rijken inhoud van het verslag. i
il Volledigheidshalve zullen wij als derde plan nog het _
ontwerp beschouwen van gescheiden bergboezems met
l stoombemaling voor Friesland op de Zuiderzee en geen
· stoombemaling te Zoutkamp. Dit plan is onmiddellijk ver- l
l oordeeld wegens grootere kostbaarheid. De betrekkelijke
l waarde ervan is onderzocht in hoofdstuk XVIII van het j
l V.C. l902. Het blijkt dat de uitvoering vanidit ontwerp
kostbaarder is dan het door de commissie voorgestelde.
Zelfs wanneer de exploitatiekosten van het stoomgemaal te
i Zoutkamp in rekening worden gebracht, dan zou de uit-
voering van dit ontwerp met gescheiden boezems dat van
de commissie nog met f 90 220,- overschrijden. Daarbij
zou het verkregen resultaat verre ten achter staan bij het
aanbevolen plan.
hebben vroeger uit de staten van het V.C. 1902
gezien, dat den I5 Augustus 1894 het water in den Gro-
ningschen boezem tot 56 c.lVl. + Wk.P. zou zijn gerezen als
het ontwerp der commissie toen reeds was uitgevoerd ge- y
weest, met vrije loozing van Friesland, en een stoomge-
maal te Zoutkamp dat slechts ondersteld werd te werken
als natuurlijke loozing niet meer mogelijk zou zijn, en per
1