HomeLauwerzee-plannenPagina 50

JPEG (Deze pagina), 865.68 KB

TIFF (Deze pagina), 8.38 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

’” fr ’ " ` ’ ’" V` ’’·- -Y~ · . . [Fw @
1
i é
E l
~ CONCURREERENDE PLANNEN.
Er blijft dus wel geen twijfel over of het ontwerp der l
g commissie van l902 tot verbeterde waterloozing van Fries-
land en Groningen economisch gerechtvaardigd is.
‘ Dat het ontwerp der Commissie van l902 gerechtvaar- l
li digd is sluit echter de mogelijkheid van een beter ontwerp
, niet uit. Van het standpunt der commissie is het voor- l
gestelde plan zonder twijfel het meest economische waar-
j van de uitkomst bevredigend is. Haar was opgedragen l
l een plan te ontwerpen door welks verwezenlijking op de
j meest economische wijze zou worden voorzien in bevredi-
j gende waterloozing van Friesland en Groningen. Hierbij
' moest de commissie voldoen aan de eischen gesteld door
Provinciale Staten der beide Provinciën. Haar was de weg lê
voorgeschreven binnen welker begrenzing zij zich tot een l
‘ zekere hoogte kon bewegen. Er werd niet gevraagd het j
meest economisch ontwerp te leveren voor verbeterde wa- .
i terloozing; - aan de commissie werd opgedragen dit te j
doen binnen de grenzen door Gedeputeerde Staten getrok­ j
ken in den vorm hunner eischen. Nu doet zich de l
j vraag voor of bij vrijheid van beschouwing niet een ont-
werp kan gevonden worden dat de verdienste heeft van
| hooger economische rechtvaardiging. r
p, Wij hebben vroeger gezien dat van de 95 GOO l-LA.,
vormende een deel der Provinciën Groningen en Drente,
ll die afwateren op de Lauwerzee, slechts een klein deel
i voordeel zal ontleenen aan de verbeterde loozingsmiddelen.
ä De werken te Zoutkamp, vermeerderd met de gekapita-
{ liseerde exploitatie-kosten van het stoomgemaal, zullen
nagenoeg f l 600 OGO,-­- bedragen, waaruit een rentever-
i lies volgt van ongeveer f 60 OOO,-­. Voor wie meent dat
dit renteverlies gewettigd is, vergeleken bij een toestand
l zooals die was onmiddellijk na de afdamming van het Reit-
, diep of een iets beteren toestand, is de kwestie beslist ten
1
Y