HomeLauwerzee-plannenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 728.36 KB

TIFF (Deze pagina), 8.75 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

K

I
­
l
§ v0oRw0oRu
‘ l
Wegens de voortgaande verslibbing der geulen in de Lauwerzee
dringt zich telkens meer de kwestie op den voorgrond om te
voorzien in eene verbeterde waterloozing voor Friesland en Gro- i
ningen. Terwül het aller belangstelling in het noorden van ons
land wekt en waard is, doen zich belangrü/ce moeilü/cheden op
wanneer men tracht zich op de hoogte te stellen van het vraagstuk,
en wat door onze technici is gedaan ter oplossing daarvan. Wien ~
het gelukt de verslagen der commissiën van /896 en /902 in
bezit te krügen, zal het heel wat moeite en täd kosten om den E
kern van het betoog uit de lävige verslagen te vinden, en die
menigeen zal meenen beter te kunnen besteden. In de volgende
bladzäden is daarom getracht in zeer algemeene lünen de kern L
van het betoog dier verslagen uit te lichten en het publiek aan .
te bieden.
Ofschoon het verslag der commissie van /896 voor den leek
I op technisch gebied nog slechts een geschiedkundige beteekenis r
heeft, is er toch iets van medegedeeld, omdat menigeen niet t.
alleen zal wenschen te weten wat het ontwerp der commissie L