HomeLauwerzee-plannenPagina 48

JPEG (Deze pagina), 878.75 KB

TIFF (Deze pagina), 8.52 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

“ `f fr _ Y Y _ C
rl, ,
f» E

ig ‘
i
46
De jaargangen van dit landbouwblad bevatten jammer-
l klachten over waterbezwaar die telkens luider klinken, naar-
mate het water stijgt.
Het oppervlak van de gronden, loozende op den Frieschen _
boezem, vermeerderd met dat van Oost- en Westdongeradeel
l bedraagt ruim 3l4 GOO l`l.A. lndien de belangen van Gro-
ningen niet werden geteld en de totale kosten werden om- "
g geslagen over de landerijen van den Frieschen boezem dan
zouden de kosten voor Frieslands gronden ruim f40,-
per H./X. bedragen. '
l Wij hebben aangenomen, dat een onderneming econo-
, misch gerechtvaardigd is, als er althans geen finantieele na-
j deelen uit voortvloeien en voorwaarden worden geschapen
· voor meerder arbeidsgelegenheid. Wanneer ons de cijfers
worden voorgehouden, die de verliezen van hoogen water-
stand aangeven, en daarbij bedenken dat deze schatting
L slechts het nadeel der meest geteisterde streken aanduidt;
dat echter bijna alle gronden in Friesland lijden aan door- E '
gaanclen te hoogen waterstand, zich nog uitstrekkende langen .
tijd nadat het water geweken is, dan blijft er wel geen ,
twijfel over voor wie eenige kennis heeft van de eischen, *
; die de landbouw aan den waterstand mag stellen, dat
l f40,- per H./X. verre beneden de waardevermeerdering
blijft die door de voorgestelde verbeterde waterloozing zal
ij worden verkregen.
De afname van de oppervlakte der provincie Friesland, ` F
bestemd voor bouwland, staat in scherpe tegenstelling tot
{ hetgeen wij in Groningen zien. Dezelfde jaren waarin op ”
ja afname van bouwland in Friesland valt te wijzen, vertoonen ;
eene toename in Groningen. Deze verandering in tegen- 1
gestelden zin komt voor op gronden van dezelfde kwaliteit ;
j, en dezelfde ligging. Het feit, dat de loonen in Groningen - ·i
gedurende diezelfde jaren hooger waren dan in Friesland, r
l zou eerder doen verwachten dat de omzetting van weiland *
p tot bouwland in Friesland nog sterker zou zijn dan in Gro- {
i ;
<