HomeLauwerzee-plannenPagina 47

JPEG (Deze pagina), 930.71 KB

TIFF (Deze pagina), 8.70 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

° * W‘.:’ ° ., .. ‘= = -;‘ ;,.i ,
ln No. 95, jaargang 1901, wordt verhaald van nalatig-
j heden van grondbezitters, dat zij alle onderhoud der vaarten
aan de gemeente willen brengen en dat de bodem van
j sommige vaarten de hoogte ZP. heeft. Schrijver meent
dat de kosten van verbeterde loozing door het grondbezit
. moeten worden betaald. ln No. lO4, jaargang l90l , klachten
l over slecht onderhouden vaarten, pompen en buizen en .‘.j?
i daardoor overal te hoog water.
V in No. I76, jaargang l903, wordt er op gewezen dat het
{ waterbezwaar grooter wordt door inpolderen.
Den Z3 Mei l903 was de boezemstand te Leeuwarden
43 c.lV.l. + ZP. Den ZO l/lei te Sneek bij windsrilte 50
CM. + z.P.
2 ln No. l82, jaargang l903, leest men dat van west tot
noord met zijn tamelijk hooge en drooge gronden, men
i nog al geneigd is te zeggen: ,,wij hebben meer last van
te weinig dan van te vee! water en achten zoo groote uit~
gave door de provincie niet noodig.” Schrijver zegt dat zij
met hun te veel de lagere gronden bezwaren.
ln No. l86, jaargang IQO3, wordt op het voordeel van
draineerbuizen gewezen, waarvan geen gebruik kan worden
gemaakt wegens te hoogen waterstand.
ln No. 297, jaargang IQO5, ernstige klachten over te laag
water, waardoor volgens schrijver weer meer schade wordt
gedaan dan door het hooge water in l903.
ln No. 372, jaargang l907, wordt medegedeeld door het
bestuur der Friesche Maatschappij van Landbouw, dat sedert
l876 door inpoldering de boezem kleiner is geworden, maar
toch bij ZP. ZO OOO l‘l.A. bedraagt.
Ook vindt men in het Friesche Weekblad cijfers over
teruggang van bouwgrond in Nederland en in Friesland. De
teruggang over geheel Nederland was van l89l tot 1906
ongeveer 31/4 U/«>. ln Friesland was in l89l, l90l, l905 jj
en 906 resp. als bouwgrond in gebruik l8682, l4729 en
I3 414 H.A. Teruggang van 1891 tot 1906 dus bijna 30 U/U.
i j
g .
è .;
l t