HomeLauwerzee-plannenPagina 46

JPEG (Deze pagina), 878.34 KB

TIFF (Deze pagina), 8.70 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

gl
ll
i; 44
E
te hoogen waterstand en onvoldoende bepoldering, ver~ ii
j waarloozing van opvaarten en hooislooten. De polders ook ij
te klein en slecht bemalen. l-luurtermijnen te kort. Na
atloop huurtermijn is het land telkens uitgeput, en wordt
{ in het begin weer een beetje bijgebracht.
ln jaargang l90l wordt gezegd dat het water gedurende
het winterhalfjaar iets lager moet zijn dan gedurende het
‘ ' zomerhalljaar, en dat het polderwater minstens drie vierde i
van den wintertijd te hoog is. Schrijver spreekt verder
l van te hoog water op dat oogenblik, bijna hall; lVlaart. Hij =
l klaagt ook over onvoldoend droog houden der polders, ·
s onvoldoend onderhoud der polderdijken en daarin gelegen
dammen. Verder: ,,wat de drooglegging van den bodem `
i betreft is Friesland beschamend achter.`° ‘
i Het schijnt ons toe dat deze schrijver de wenschelijk­
Z heid van het onderloopen van vele landerijen gedurende
i den winter niet toestemt oi uit het oog verliest. Misschien
zijn zijne opmerkingen gericht op toestanden van andere i
gronden dan die der lage veenstreken. ’
Dezelfde schrijver meende ook dat kleine polders moeten
worden saamgevoegd met groote, dat dit van de grond­
i bezitters moet uitgaan, en dat eigen en algemeen belang
‘ hen daartoe genoegzaam zou aansporen, indien zij zich i
j beter vergewisten omtrent bestaande toestanden en de be- Q
lj hoette van de eigendommen. ‘
l ln No. 67, `jaargang l90l , komt een advertentie voor, inhou~ W
dende dat nu, IB April, de waterstand 40 c.lVl. + ZP. is I
l en dus nog 30 OOO H./-X. land onder water staat. Steller e
schat het nadeel dat nu reeds daaruit voortvloeit op flO,- i
l per l-l.A.
lj No. 87, jaargang l90l , bevat een art. waarin wordt voor-
gesteld alles in te dijken en de boezem tot 35 à 40 c.lVl.
{ + ZP. te laten atstroomen; dan kan men het water kwijt
en lijdt men in den zomer niet zooveel watergebrek. Des~
t noods door stoomgemalen het water op de boezems te brengen.
’ nl
'
l
l
i
.1
l l
·
l l
ä